1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 1. Съобщение за план/програма  за „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди”, с възложител Марин  Пушкаров и Илийчо Линков /отг. на 17.01.2020 г./

 2. Съобщение за план/програма  за „Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново и Частичен подробен устройствен план за част от ПИ с идентификатор 58459.106.9 (с проектен идентификатор 58459.106.22) землище на с. Присово, община Велико Търново”, с възложител Вержиния Георгиева/отг. на 12.02.2020 г./

 3. Съобщение за планово задание  за Изработване на общ устройствен план на Община Габрово, с възложител Община Габрово/отг. на 17.02.2020 г./

 4. Съобщение за план/програма за „Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в масиви с №№166, 197 и 198 по КВС в землището на гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За Мотополигон“ и Парцеларен план за водоснабдителна идейна схема към проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в кадастралните райони с №№166, 197 и 198 по КК на гр. Елена, община Елена”, с възложител Община Елена/отг. на 19.02.2020 г/

 5. Съобщение за план/програма за „Проект за Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65927.96.207 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово с цел изграждане на вилна сграда”, с възложител Пламен Златев и Стоян Петров/отг. на 19.02.2020 г/

 6. Съобщение за план/програма за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.50.11 и 65927.50.17 в землището на гр. Севлиево и отреждането им „за производствени и складови дейности“, както и осигуряване на транспортен достъп до тях”, с възложител Валентин Димитров /отг. на 27.02.2020 г/

7. Съобщение за план/програма за „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди”, с възложител Кремен Денков /отг. на 12.03.2020 г/

8. Съобщение за план/програма за „Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново за ПИ с идентификатор 20242.75.36, землище на гр. Дебелец, община Велико Търново”, с възложител Валентин Николов /отг. на 27.05.2020 г/

9. Съобщение за план/програма за „Подробен устройствен план – парцеларен план елемнтите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на кв. Марча, гр. Дряново и с. Крънча, община Дряново, област Габрово”, с възложител Община Дряново /отг. на 29.05.2020 г/

10. Съобщение за план/програма за „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и изработване на ПУП – ПЗ за част от масив 298, ПИ 298011, м. „Горна вратия“ по КВС на с. Кръвеник, община Севлиево”, с възложител ЕТ „Мира-Н-Надка Василева“ /отг. на 12.08.2020 г/

11. Съобщение за план/програма за „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро и водоснабдяване, благоустрояване и озеленяване, план-схеми за вертикална планировка за поземлени имоти с идентификатори: 03798.65.58, 03798.65.59, 03798.65.66, 03798.65.67, 03798.65.71, 03798.65.73 и част от 03798.120.70 по КК и КР на с. Беляковец, община Велико Търново с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за обществено озеленени площи – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – Велико Търново”, с възложител Община Велико Търново /отг. на 18.08.2020 г/

12. Съобщение за план/програма за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на с. Бижовци, община Трявна за промяна предназначението на земеделската земя с НТП „Нива“ в „За обществено обслужване, къмпинг и хотел”, с възложител Община Кирил Пантев /отг. на 02.09.2020 г/

13. Съобщение за план/програма за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.24, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди”, с възложител  Виолетка Желева /отг. на 03.09.2020 г/

14. Съобщение за план/програма за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.28, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди”, с възложител  Ивелина Желева /отг. на 03.09.2020 г/

15. Съобщение за план/програма за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.27, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с възложител Борис Попов /отг. на 03.09.2020 г/

16. Съобщение за план/програма за Подробни устройствени планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово, с възложител Община Габрово /отг. на 06.10.2020 г/

17. Съобщение за план/програма за План за интегрирано развитие на Община Сухиндол за периода 2021-2027 г., с възложител Община Сухиндол /отг. на 09.10.2020 г/

18. Съобщение за план/програма за План за интегрирано развитие на Община Стражица за периода (2021-2027 г.), с възложител Община Стражица /отг. на 13.10.2020 г/

19. Съобщение за план/програма за Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за територията на новообразувани имоти №№14 и 5, кадастрален район 531 по плана за новообразувани имоти на с. Габровци, община Велико Търново, с възложител Валентин Друмев /отг. на 20.10.2020 г/

20. Съобщение за план/програма за Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 и части от поземлени имоти с идентификатори 65766.508.3 и 65766.508.21 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, с възложител Община Свищов /отг. на 28.10.2020 г/

21. Съобщение за план/програма за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елемнитите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия (ПУП – ПП) за реализиране на „Допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващи водопроводи, с. Горски Долен Тръмбеш“, с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 09.12.2020 г/

22. Съобщение за план/програма за „План за интегрирано развитие на Община Павликени за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Павликени /отг. на 11.12.2020 г/

23. Съобщение за план/програма за „Изменение на СПУП по решение на МС №975/22.11.2012 г. за концесия с НКР №D-00650, за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключилена държавна собственост от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, общ. Павликени“, с възложител „Петрургия“ ЕООД /отг. на 16.12.2020 г/

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015