1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за издадено Решение №ВТ-01-П-ЕО-2023 за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 70295.41.2172 (УПИ V -1498,1598) по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, с възложител „Панацея“ ООД /31.01.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-02-П-ЕО-2023 за ЧИ на ОУПО-Павликени и изготвяне на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 48550.91.523 по КК и КР на с. Михалци, общ. Павликени, област Велико Търново, с възложител „Агромакср“ ООД /24.03.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-03-П-ЕО-2023 за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 62517.213.9 по КККР на с. Ресен, общ. Велико Търново, обособяване на нов УПИ II, в стр. кв. 213, с отреждане за „обществено обслужване и производствено – складови дейности“ с цел изграждане на складове за съхранение на резервни части и ремонт на селскостопански машини, с възложител „Парапир сервиз“ ООД /31.03.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-04-П-ЕО-2023 за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 62517.213.9 и 62517.213.3 по КККР на с. Ресен, общ. Велико Търново, обособяване на нов УПИ II, с отреждане за „обществено обслужване и производствено – складови дейности, с възложител „Парапир сервиз“ ООД /31.03.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-05-П-ЕО-2023 за „Подробен устройствен план – план на застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.81.43, 65927.81.42 и 65927.81.28 по КК и КР на гр. Севлиево и парцеларен план за транспортен достъп в част от поземлен имот с идентификатор 65927.81.28 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител Община Севлиево/Борислав Цонев /20.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-06-П-ЕО-2023 за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 69417.68.17 по КК и КР на с. Стоките, общ. Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево/Сдружение „Свети Архангел Михаил и Гавраил“ /20.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-07-П-ЕО-2023 за „Изменение на Общ устрой ствен план – Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.83.85 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител Община Севлиево/Х. М. /20.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-08-П-ЕО-2023 за „Изменение на Общ устройствен план – Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 65927.86.14 по КК и КР на гр. Селвиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево/М. Д. /20.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-09-П-ЕО-2023 за „Изменение на Общ устройствен план – Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.72.26 и 65927.72.77 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево/“ММ-74″ ЕООД /20.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-10-П-ЕО-2023 за „Изменение на Общ устройствен план – Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имот с идентификатор 65927.63.1 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево/ЕТ “Гала – Станка Стойкова – Петко Стойков“/20.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-11-П-ЕО-2023 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатори 87326.202.44, по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Н. А. /26.06.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-12-П-ЕО-2023 за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 40257.483.10 в землището на с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Грийн Лес 2016“ ЕООД /12.07.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-13-П-ЕО-2023 за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 38652.1.951 и 38652.1.131 по КК и КР на с. Кормянско, общ. Севлиево, област Габрово, с цел промяна предназначението на имотите и обособяване на територия за жилищни функции в устройствена зона „Жм“ и производствени дейности в устройствена зона Пп“, с възложител Община Севлиево / „Пламен Пенев 2006“ ЕООД/18.07.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-14-П-ЕО-2023 за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново“ с обхват имот с идентификатор 10447.35.3 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител Петя Тананеева /29.09.2023 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-15-П-ЕО-2023 за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подборен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69417.63.31, 69417.636.37 и 69417.482.661 по КК и КР на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево и г – н Димитър Косев  /02.01.2024 г./

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015