1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за издадено Решение №ВТ-01-П-ЕО-2021 за Изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш”, включващо поземлени имоти: №№080018, 000125, 080020, 080013, 080009, 000306, 000118 и 080005, в землището на с. Върбица и 068052, 068012, 100054, 000338, 000232, 000195, 000142, 000346, 00037, 100050, 1000048, 000112 и 000240, в землището на с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с възложител Община Горна Оряховица /19.01.2021 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-02-П-ЕО-2021 за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за имот с идентификатор 10447.140.4 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител „Риъл Естейт Ентърпрайсис“ АД /22.02.2021 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-03-П-ЕО-2021 за Изменение на действащите ОУП на Община Севлиево и ПУП –ПЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.14 и 65927.31.8 м. Балабанца, гр. Севлиево в един общ УПИ I-8, 14, 191 „за производствени и складови дейности“ в устройствена зона „Високотехнологична производствена зона“, с възложител „Видима Идеал – Видима“ АД /22.06.2021 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-04-П-ЕО-2021 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на с. Бижовци, община Трявна за промяна предназначението на земеделската земя с НТП „Нива“ в „За обществено обслужване, къмпинг и хотел, с възложител  Кирил Пантев /07.09.2021 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания