1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за издадено Решение №ВТ-1-П-ЕО-2020 за Частичен Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация /ЧПУП – ПЗ и ПР/ за промяна границата между имоти ПИ №055022, ПИ №055023 и ПИ №001302 и промяна предназначението на земеделска земя на ПИ №055022 в „за техническа инфраструктура, с възложител Община Сухиндол /06.03.2020 г./

Съобщение за издадено Решение №ВТ-2-П-ЕО-2020 за Промяна на ОУП на общ. Велико Търново, по който територията предвидена за застрояване попада в обхвата на територия за нискоетажно, жилищно застрояване и се предвижда да се промени за складова база, с възложител  „Алекс Експорт 15“ ЕООД /16.12.2020 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015