1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ЕО №1-П-ЕО/2017 г. за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП–ПРЗ) за смяна на предназначението на ПИ №004004 и обединяването му с ПИ №004005, землище на с. Малки Чифлик, общ. Велико Търново”, с възложител „ВАНЬО ЧОЛАКОВ-52“ ЕООД, гр. Горна Оряховица /03.01.2017 г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ЕО №2-П-ЕО/2017 г. за „Изготвяне на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя /горска/ в урбанизирана територия за жилищни нужди – община Велико Търново, землище с. Арбанаси, местност „Новите лозя“, поземлен имот с идентификатор 00583.265.6 в землището на с. Арбанаси, община Велико Търново“, с възложител Емил Маринов /13.02.2017 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015