1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2024 г.

  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Горскостопанска програма за имот с идентификатор 87326.200.69 по КК и КР на с. Яковци, общ. Елена ”, с възложител инж. Пенчо Мъглов /10.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План извлечение за промяна вида и интензивността на сечите в гори, за насаждения в обхвата на ТП ДГС „Елена ”, с възложител ТП ДГС „Елена ” /10.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 на територията на Община Трявна, област Габрово”, с възложител Община Трявна /10.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 72607.833.4 и 72607.785.16 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена ”, с възложител Пенчо Мъглов /15.01.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Елена за имоти с идентификатори 27190.62.1 и 27190.62.14 по КК и КР на гр. Елена и проект за подобрен устройствен план-План за застроянване (ПУП-ПЗ) за имот 27190.62.14 ”, с възложител „Рамони“ ООД /15.01.2024 г./

Февруари 2024 г.

  • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Горскостопанска програма (ГСП) за имот с идентификатор 87326.200.70 по КК и КР на с. Яковци, общ. Елена ”, с възложител Пенчо Мъглов /06.02.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 72607.824.3, 72607.835.8 и 72607.840.5 в землището на с. Тодювци, община Елена”, с възложител инж. Димка Стоянова /22.02.2024 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанскапрограма за поземлени имоти с идентификатори 72607.835.9 и 72607.840.4 по КККР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново, с възложител инж. Димка Стоянова /26.02.2024 г./

Март 2024 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015