1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Горскостопанска програма за имот с идентификатор 87326.200.69 по КК и КР на с. Яковци, общ. Елена ”, с възложител инж. Пенчо Мъглов /10.01.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План извлечение за промяна вида и интензивността на сечите в гори, за насаждения в обхвата на ТП ДГС „Елена ”, с възложител ТП ДГС „Елена ” /10.01.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 на територията на Община Трявна, област Габрово”, с възложител Община Трявна /10.01.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 72607.833.4 и 72607.785.16 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена ”, с възложител Пенчо Мъглов /15.01.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Елена за имоти с идентификатори 27190.62.1 и 27190.62.14 по КК и КР на гр. Елена и проект за подобрен устройствен план-План за застроянване (ПУП-ПЗ) за имот 27190.62.14 ”, с възложител „Рамони“ ООД /22.01.2024 г./

Февруари 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Горскостопанска програма (ГСП) за имот с идентификатор 87326.200.70 по КК и КР на с. Яковци, общ. Елена ”, с възложител Пенчо Мъглов /06.02.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 72607.824.3, 72607.835.8 и 72607.840.5 в землището на с. Тодювци, община Елена”, с възложител инж. Димка Стоянова /22.02.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанскапрограма за поземлени имоти с идентификатори 72607.835.9 и 72607.840.4 по КККР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново, с възложител инж. Димка Стоянова /26.02.2024 г./

Март 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците (РПУО) за регион Севлиево (с модул за всяка от общините Севлиево, Дряново, Сухиндол) за периода 2021-2028 г.”, с възложител Община Севлиево /07.03.2024 г./

Април 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за местно развитие за територията на общините Елена-Златарица”, с възложител СНЦ „Миг Елена-Златарица“ /15.04.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ЧИ на ОУПО) с цел промяна на устройствената зона на ПИ с идентификатор 58284.50.146 по КККР на с. Престой, община Трявна, област Габрово, в терен за „Производствени функции“ – Пп и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел отреждането на имота „За фотоволтаично поле”, с възложител кмет на Община Трявна/ „ПИ Солар парк“ АД /17.04.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№068, 069, 071, 100, 102, 103 на Общински съвет – Севлиево”, с възложител кмет на Община Севлиево /23.04.2024 г./

Май 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на Община Свищов за имоти с идентификатори 65766.650.18 и 65766.650.19 по КК и КР на гр. Свищов, проект за подробенустройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за същите, както ПУП-ПП за кабелни линии СрН извън урбанизираната територия на гр. Свищов, включително ПУП-специалицирана схема за елементите на техническата инфраструктура в границите  на урбанизираните територии”, с възложител кмет на Община Свищов /10.05.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Елена (ОУПО), с обхват ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КККР на гр. Елена, община Велико Търнова, област Велико Търново, с цел разширяване на съществуващата от изток Предимно производствената зона (Пп1)”, с възложител Kмет на Община Елена /30.05.2024 г./

Юни 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.210.2 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново”, с възложител С. Д. /19.06.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 83171.210.11 по КК и КР на с. Шилковци, общ. Елена, обл. Велико Търново”, с възложител Е. Б. /01.07.2024 г./

Юли 2024 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 14218.211.534 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово”, с възложител Р. С. /02.07.2024 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ЧИ на ОУПО) за ПИ с идентификатори 55052.162.24 и 55052.162.25 по КККР на гр. Павликени и Пордобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на същите имоти иотреждането на новообразувания имот „за производствени и складови дейности”, с възложител Община Павликени/„Рачев-2-Агро“ ЕООД /03.07.2024 г./

 

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015