1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.524.237 по КК и КР на землището на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, за промяна на конкретното предназначение на имота в „За производство на електроенергия“, с възложител  Община Севлиево/ „Тексим Банк“ АД /11.01.2023 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване и Подробен удтройствен план – Парцерален план за елементите на техническата инфраструктура за реализиране  на „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново“, с възложител  Община Елена /27.01.2023 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на съществуващ Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево – в участъка от поземлен имот с идентификатор 65927.130.272 до поземлен имот с идентификатор 65917.64.17 по КК и КР в землището на гр. Севлиево“, с възложител  Община Севлиево /31.01.2023 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77253.72.2 по КК и КР на с. Хирево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД /Община Севлиево /31.01.2023 г./
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания