1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.524.237 по КК и КР на землището на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, за промяна на конкретното предназначение на имота в „За производство на електроенергия“, с възложител  Община Севлиево/ „Тексим Банк“ АД /11.01.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване и Подробен удтройствен план – Парцерален план за елементите на техническата инфраструктура за реализиране  на „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново“, с възложител  Община Елена /27.01.2023 г./,  ЗЗ BG0000211 „Твърдишка планина“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на съществуващ Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево – в участъка от поземлен имот с идентификатор 65927.130.272 до поземлен имот с идентификатор 65917.64.17 по КК и КР в землището на гр. Севлиево“, с възложител  Община Севлиево /31.01.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77253.72.2 по КК и КР на с. Хирево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД /Община Севлиево /31.01.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на действащия общ устройствен план  на Община Севлиево (ОУПО) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) 65927.59.118 по КК и КР на гр. Севлиево от територия за жилищни нужди в територия за обществено обслужване, в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“) и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на площадката за автосервиз, гаражи и офиси в ПИ 65927.59.117 и промяна на предназначението на ПИ (проектен) 65927.59.162, чрез образуване на УПИ І – за “обществено обслужване”, масив 59 по КККР на гр.Севлиево в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“), с възложител Х. Д./Община Севлиево /13.03.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 06731.13.15 „за фотоволтаична електроцентрала“, местност „Кьосюрлюка“, с. Бряговица, община Стражица,  област Велико Търново, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД /15.03.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на землището на с. Бижовци, община Трявна, област Габрово, за промяна на предназначението на земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ в „за обществено обслужване – къмпинг“, с възложител Община Трявна/К.П., ЗЗ BG0000214 „Дряновски манастир“/20.03.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, общ. В. Търново в обхват ПИ в м. „Арга“, с идентификатори: 83586.38.10, 83586.38.11, 83586.38.12, 83586.38.13, 83586.38.14, 83586.38.15, 83586.38.16, 83586.38.17, 83586.38.18 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Аша чаир“ с идентификатори: 83586.15.1, 83586.15.2, 83586.15.3, 83568.15.4, 83586.18.1, 83586.18.38, 83586.18.2, 83586.18.3, 83586.18.4 и 83586.18.5 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Корлача“ с идентификатори: 83586.106.362, 83586.106.364, 83586.106.370, 83586.106.970, 83586.106.371, 83586.106.372, 83586.106.373, 83586.106.374, 83586.106.376, 83586.106.377, 83586.106.378 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Срещу село“ с идентификатори: 83586.10.8, 83586.10.9, 83586.10.10, 83586.10.19, 83586.10.25 и 83586.10.26 по КККР на с. Шемшево, Община Велико Търново, с възложител Община Велико Търново /20.03.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.501.1725 и 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, с възложител Община Севлиево/Д. Ц./Р. Ц. /20.03.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57354.300.442 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш/“Тиера Дел Сол 002″ ЕООД /21.03.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 65927.78.7 и 65927.78.9 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, с възложител Община Севлиево/“Елегант Груп“ ООД /06.04.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и изработване на Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител Община Велико Търново/“Тиера Дел Сол 002″ ЕООД /06.04.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 87326.205.23, 87326.200.50 и 87326.206.41 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител П. М. /11.04.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11380.201.8 и 11380.201.14 по КК и КР на землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична централа с мощност минимум 25 MW, с възложител „Солар Вижън Пауър Плант“ АД /12.04.2023 г./ Отменено с Решение №99/22.05.2023
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на ОУПО Свищов за имот с идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на с. Совата, община свищов“ и „проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 65766.932.22 по КККР на с. Совата, община Свищов, с възложител Община Свищов/ „СОВАТА“ ЕАД /16.05.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.86.7 по КК и КР на гр. Севлиево във връзка с промяна предназначението на земеделската земя в „за складови дейности, с възложител Община Севлиево /29.05.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 14218.96.6 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД /06.06.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Трявна 2021-2028 г., с възложител Община Трявна /08.06.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна 2021 – 2028 г, с възложител Община Трявна /12.06.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06896.270.10 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Радослав Славов /29.06.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 23947.41.19, м. „Матея“ по КК и КР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, с възложител „Меридиан 28“ ЕООД/„Балкан Солар 2022“ ООД /30.06.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2023 – 2027 г. и приложена към нея „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в община Габрово“ с период на действие 2023 – 2027 г., с възложител Община Габрово /30.06.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на горскостопански програми за имоти с идентификатори 04460.85.43, 04460.85.41, 04460.85.44, 04460.85.42, 04460.85.47 и 04460.85.46 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Сафет Джебиров /13.07.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Свищов за поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава, община Свищов, област Велико Търново, с възложител Община Свищов/“Кемапул“ ООД /17.07.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на ОУП – Павликени и ПУП-ПРЗ за ПИ 07123.48.34 в землището на с. Бутово, общ. Павликени за изграждане на възлова и повишаваща подстанция; изграждане на фотоволтаична централа в УПИ –I, кв. 79 по плана на с. Бутово, общ. Павликени и изготвяне на парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура между двата имота“, с възложител Община Павликени/“Слънце Бутово“ ООД /28.07.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен усройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 37784.94.1 по КК и КР на с. Козловец, общ. Свищов с цел промяна на предназначението му, с възложител Община Свищов /10.08.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 04460.85.48 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител С. Д. /25.08.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 06896.250.10 и 06896.222.53 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Р. С. /25.08.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06896.270.13 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Д. С. /31.08.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Елена (ОУПО) с обхват ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, за определяне на „земеделска територия с допустима промяна на предназначението“ и „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново в „за нискоетажно жилищно застрояване“ – /Жм/“, с възложител Община Елена/ В.В /07.09.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 83171.199.23 и 83171.206.13, по КККР на с. Шилковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Юлиан Йотов /20.09.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на община Павликени и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48550.91.523 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, с възложител Община Павликени/“Агромакс“ ООД /20.09.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.248.16 по КК и КР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново, с възложител Николай Атанасов /27.09.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на община Елена (ОУПО) и частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 27190.501.47 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, с възложител Община Елена/Любомир Гайдов /27.09.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ОУПО) с обхват ПИ с идентификатор81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово, попадащ в земеделски територии – обработваеми земи – ниви, за определяне на„Предимно производствена устройствена зона“ – /Пп/“ и „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово в „за фотоволтаична електроцентрала, с възложител Община Трявна/“Съни Ленд 003″ ЕООД /29.09.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 72607.784.6 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Николай Атанасов /04.10.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11380.201.8 и 11380.201.14 по КК и КР на землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична централа с мощност минимум 25 MW, с възложител „Солар Вижън Пауър Плант“ АД /05.10.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на плана за регулация и план за застрояване, с които урегулирани поземлени имоти І и ІІ в кв. 5, с. Чешма, община Златарица да се разделят на единадесет самостоятелни урегулирани поземлени имота за ниско жилищно застрояване, в т.ч. обособяване на обслужваща улица“, с възложител „ЕКО ПИГ 2011“ ЕООД /12.10.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 87326.201.41, 87326.201.1 и 87326.204.13 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Пенчо Мъглов /12.10.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 14218.321.497, 14218.318.421, 14218.318.430, 14218.321.251 и 14218.321.224 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, с възложител Пламен Тихов /19.10.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–41-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти – 65927.63.1, част от 65927.63.2, 65927.72.26, 65927.72.77, 65927.119.1, 65927.119.2, 65927.119.4, 65927.119.5, 65927.119.8 във връзка с осигуряване на транспортен достъп до 65927.119.79, проектни 65927.119.81 и 65927.119.80, 65927.86.14, 65927.86.20, 65927.81.43, 65927.81.42, 65927.81.28, по КК и КР на гр. Севлиево, 69417.68.17 по КК и КР на с. Стоките,  38652.1.963, 38652.1.952, 38652.1.953, 38652.1.132, 38652.18.482, 38652.18.67, 38652.18.160 по КК и КР на с. Кормянско, 16376.137.54 по КК и КР на с. Горна Росица, с възложител Община Севлиево /23.10.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояван (ПУП-ПЗ) е за ПИ с идентификатор 35273.62.5 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа, с възложител „Ем Би Ес Трейд“ ООД /06.11.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–43-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ до 2027 г.“, с възложител СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ /17.11.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–44-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро, водоснабдяване и благоустрояване за поземлени имоти с идентификатори 30962.305.54, 30962.305.50, 30962.305.51 и 30962.305.53 по КК и КР на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново с цел разширение на гробищен парк“, с възложител Община Златарица /22.11.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–45-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№146, 147, 148, 023, 172, 207, 197 на Общински съвет – Севлиево“, с възложител кмет Община Севлиево /08.12.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–46-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План извлечение за възобновителни и отгледни сечи във вододайни зони, които ще реализират в землищата на с. Кръвеник и Стоките, общ. Севлиево ”, с възложител ТП ДЛС „Росица“ /15.12.2023 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015