1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти №№068011, 070001 и 070003 по КВС на землището на с. Млечево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Община Севлиево /26.01.2022 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23947.41.30 по КККР на гр. Дряново, община Габрово за отреждане „За електроенергийно производство“, с цел изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяем източник – слънчева енергия“, с възложител  „Дир Енерджи“ ООД /01.02.2022 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Полски Тръмбеш (2021-2027 г.)“, с възложител  Община Полски Тръмбеш /07.03.2022 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Свищов за периода 2021-2028 г.“, с възложител  Община Свищов /15.03.2022 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021-2028 г.“, с възложител  Община Габрово /06.04.2022 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 16376.16.2 по КККР на с. Горна Росица, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложител  Община Севлиево/“Системен интегратор“ ООД /19.05.2022 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021-2027 г.“, с възложител  Община Габрово /15.06.2022 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Златарица 2021-2028 г., с раздел „Лечебни растения“ и програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Златарица за периода 2021-2028 г.“, с възложител  Община Златарица /15.06.2022 г./
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания