1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти №№068011, 070001 и 070003 по КВС на землището на с. Млечево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Община Севлиево /26.01.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23947.41.30 по КККР на гр. Дряново, община Габрово за отреждане „За електроенергийно производство“, с цел изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяем източник – слънчева енергия“, с възложител  „Дир Енерджи“ ООД /01.02.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Полски Тръмбеш (2021-2027 г.)“, с възложител  Община Полски Тръмбеш /07.03.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Свищов за периода 2021-2028 г.“, с възложител  Община Свищов /15.03.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021-2028 г.“, с възложител  Община Габрово /06.04.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 16376.16.2 по КККР на с. Горна Росица, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложител  Община Севлиево/“Системен интегратор“ ООД /19.05.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021-2027 г.“, с възложител  Община Габрово /15.06.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Златарица 2021-2028 г., с раздел „Лечебни растения“ и програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Златарица за периода 2021-2028 г.“, с възложител  Община Златарица /15.06.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г.“, с възложител  Община Горна Оряховица /27.06.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартал „Кряковци“ – новообразуван ПИ с идентификатор 14218.783.16 по КККР на гр. Габрово и отреждането му за „енергийно производство“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW“, с възложител  Стефан Стефанов /08.07.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г., Програма за опазване на околната среда на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г.“, с възложител  Община Полски Тръмбеш /18.07.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител  Община Велико Търново /12.08.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Сухиндол (ОУПО) с обхват поземлени имоти с идентификатори 70295.133.948, 70295.316.899, 70295.133.269, 70295.316.901, 70295.64.267, 70295.74.884 по КК и КР на землището на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител  Община Сухиндол /31.08.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Павликени -2021 – 2028 г“, с възложител  Община Павликени /11.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Балканци Енерджи“ ООД  /12.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схеми за електросбадняване, водоснадбяване и канализация, благоустройство и паркосутройство, план-схема за вертикална планировка и комуникационно-транспортна мрежа с организация на движението за поземлен имот с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново  /13.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разделяне на територията на „Дунавски Индустриален Парк – Свищов“ ЕАД” и „Изготвяне на парцеларен план (ПП) за изграждане на обект „Газопроводно отклонение-директен присъединителен газопровод от АГРС „Свищов“ до площадка „Дунавски Индустриален технологичен Парк – Свищов“ ЕАД“, с възложител „Дунавски Индустриален Парк – Свищов“ ЕАД  /17.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.213.9 по КККР на гр. Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД  /17.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 06896.228.5 по КККР на с. Буйновци, община Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД  /17.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Полски Тръмбеш и изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имоти – 32175.23.2 и 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш“, с възложител „Макси Кар“ ЕООД  /21.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, местност Стопански двор, община Севлиево, област Габрово“ и „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатори 07082.118.109, 07082.118.110, 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложител Община Севлиево/“Интер Енерджи Тийм“ ООД /21.10.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за обект Път IV клас от път III-303 при км 36+770 до ул. „Юнак“, гр. Бяла Черква (начално на регулацията на гр. Бял Черква), община Павликени, област Велико Търново, с възложител Община Павликени /11.11.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на ОУПО-Полски Тръмбеш за имоти 57340.34.7, 57340.34.8, 57340.34.9, 57340.34.11, 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.25, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.9, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.23, 57340.35.24, 57340.35.25, 57340.35.26, 57340.35.27, 57340.34.24, 57340.35.344, 57340.34.345 по КККР на с. Полски Сеновец и 40782.14.6 по КККР на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш, изготвяне на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.23, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.24  по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 40782.14.6 по КК и КР на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш/Елит – 94“ ЕООД/„Рентел“ ООД/„Хидротест Велико Търново“ ЕООД/ /11.11.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57217.311.62 по КК и КР на с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „Сън Технолоджи 3“ ЕООД/ /11.11.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и изработване на ПУП – ПЗ за част от масив 298, ПИ 298011, м. „Горна вратия“ по КВС на с. Кръвеник, община Севлиево, с възложител Община Севлиево/ЕТ Мира-Н -Надка Василева/16.11.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на община Севлиево (ОУПО) за поземлени имоти с идентификатори 65927.501.3703 и част от 65927.58.94 по КК и КР на гр. Севлиево, във връзка с промяна предназначението на посочените имоти „за производствени, складови и обслужващи дейности, с възложител Община Севлиево/“Овощен разсадник“ ЕООД /17.11.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на Община Свищов (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за изграждане на жилищна сграда за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор 65766.53.129 по КК и КР на землището на гр. Свищов, с възложител Община Свищов/Н.К. /06.12.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на План за регулация и частичен план за застрояване за УПИ I, кв. 1 по подробния устройствен план на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител А.З. /12.12.2022 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КККР на гр. Елена, община Елена „за инженерно техническа инфраструктура – изграждане на фотоволтаична централа, с възложител ЕТ „Стоян Стоянов /23.12.2022 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015