1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш“, с възложител  Община Горна Оряховица /13.01.2021 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.27, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител  Борис Попов /15.01.2021 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Павликени за периода 2021-2027 г.“, с възложител  Община Павликени /27.01.2021 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на СПУП по решение на МС №975/22.11.2012 г. за концесия с НКР №D-00650, за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключилена държавна собственост от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, общ. Павликени“, с възложител „Петрургия“ ЕООД /09.02.2021 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на с. Бижовци, община Трявна за промяна предназначението на земеделската земя с НТП „Нива“ в „За обществено обслужване, къмпинг и хотел“, с възложител Кирил Пантев /12.02.2021 г./
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания