1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш“, с възложител  Община Горна Оряховица /13.01.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.27, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител  Борис Попов /15.01.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Павликени за периода 2021-2027 г.“, с възложител  Община Павликени /27.01.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на СПУП по решение на МС №975/22.11.2012 г. за концесия с НКР №D-00650, за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключилена държавна собственост от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, общ. Павликени“, с възложител „Петрургия“ ЕООД /09.02.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на с. Бижовци, община Трявна за промяна предназначението на земеделската земя с НТП „Нива“ в „За обществено обслужване, къмпинг и хотел“, с възложител Кирил Пантев /12.02.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г.“, с възложител община Трявна /12.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.“, с възложител община Лясковец /25.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2021-2028 г.“, с възложител община Дряново /26.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ), извън границите на урбанизираната територия с обхват поземлени имоти с идентификатори 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КК и КР на с. Драганово, община Велико Търново“, с възложител „МАТ-2001“ ООД /31.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Севлиево /14.04.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Денчо Данчев /19.04.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Дряново /14.05.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.80.5 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Н. Недков /14.05.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро и водоснабдяване, благоустрояване и озеленяване, план-схеми за вертикална планировка за поземлени имоти с идентификатори: 03798.65.58, 03798.65.59, 03798.65.66, 03798.65.67, 03798.65.71, 03798.65.73 и част от 03798.120.70 по КК и КР на с. Беляковец, община Велико Търново с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за обществено озеленени площи – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /20.05.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител М. Маринов /21.06.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.50.11 и 65927.50.17 в землището на гр. Севлиево и отреждането им „за производствени и складови дейности“, с възложител В. Димитров /11.08.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.31.14, 65927.31.8, 65927.31.10 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.8, 65927.31.14, м. „Балабанца“ по КК и КР на гр. Севлиево в един общ урегулиран поземлен имот I-8,14, 191“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД /11.08.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Велико Търново /16.08.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 „Гробищен парк“ с цел разширението му в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител Община Севлиево /19.08.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), на поземлени имоти с идентификатори 23100.501.2117, 23100.501.2118, 23100.501.2119 и 23100.501.2120 по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител М.Т. /20.08.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Свищов /30.08.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Стражица 2021-2028 г.“, с възложител Община Стражица /31.08.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот №107028 по КВС на землището на с. Стоките, общ. Севлиево“, с възложител Община Севлиево /01.10.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.23.42, 65927.23.43, 65927.23.72, 65927.23.45, 65927.23.73, 65927.23.74, 65927.23.55, 65927.23.56, 65927.23.57, 65927.23.144, 65927.23.145, 65927.23.146, 65927.23.147, 65927.23.148, 65927.23.149, 65927.23.75, 65927.23.141, 65927.23.58, 65927.23.76, 65927.23.94, 65927.23.59, 65927.23.77, 65927.23.106, 65927.23.79, 65927.23.80, 65927.23.81, 65927.23.95, 65927.23.110, 65927.23.107, 65927.23.108, 65927.23.109, 65927.23.118, 65927.23.82, 65927.23.83, 65927.23.84, 65927.23.85, 65927.23.97, 65727.23.111, 65927.23.119, 65927.23.121, 65927.23.120, 65927.23.128, 65927.23.98, 65927.23.99, 65927.23.113, 65927.23.114, 65927.23.115, 65927.23.116, 65927.23.122, 65927.23.123, 65927.23.124, 65927.23.130, 65927.23.131, 65927.23.132, 65927.23.133, 65927.23.125, 65927.23.135, 65927.23.136, 65927.23.126, 65927.23.134, 65927.23.137, 65927.23.138, 65927.129, 65927.24.60, 65927.24.43, 65927.23.78, 65927.23.96, 65927.23.112, 65927.23.101, 65927.23.91 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител Община Севлиево /01.10.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.72.91 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево“, с възложител Община Севлиево /11.10.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за ПУП-план за регулация и план за застрояване за отреждане на ПИ 27190.300.1 „за производствени и складови дейности и инженерно-техническа инфраструктура“ с цел изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител ЕТ „Стоянов – Стоян Стоянов“/27.10.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 63673.33.30 по КК и КР на с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево /27.10.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Златарица за периода 2021 – 2027 г.“, с възложител Община Златарица /16.11.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за частично изменение (ЧИ) на ПУП – план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ ІІI –„за складови дейности“ и УПИ VI – „за складови дейности“ и преотреждане на УПИ IV – „за производствени и складови дейности“ за „производствени и складови дейности и за инженерно техническа инфраструктура““, с възложител „Грийн Енержи Фирм“  ЕООД /16.11.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.124.1, 65927.124.4, 65927.124.5, 65927.124.6, 65927.124.10, 65927.124.3, 65927.124.9, 65927.124.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево /16.11.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.81.11 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначението на имота и обединяването му с поземлен имот с идентификатор 65927.81.10 по КК и КР на гр. Севлиево в един урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствени и складови дейности и обществено обслужване“, с възложител Наив ЕООД/Община Севлиево /29.11.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.30.96, 65927.30.95 и част от поземлен имот с идентификатор 65927.30.30 по КК и КР на гр. Севлиево като територия за „Транспорт и комуникации“ и „Техническа инфраструктура“, с възложител Община Севлиево /29.11.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Регионална програма за управлeние на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021 – 2028 г., представляваща неразделна част от Общинските програми за опазване на околната среда на общините от регион Велико Търново – Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Златарица, Елена и Лясковец“, с възложител Д. Добрев – Председател на РСУО В. Търново /31.12.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Елена за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Елена /31.12.2021 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015