1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш“, с възложител  Община Горна Оряховица /13.01.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.27, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител  Борис Попов /15.01.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Павликени за периода 2021-2027 г.“, с възложител  Община Павликени /27.01.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на СПУП по решение на МС №975/22.11.2012 г. за концесия с НКР №D-00650, за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключилена държавна собственост от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, общ. Павликени“, с възложител „Петрургия“ ЕООД /09.02.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на с. Бижовци, община Трявна за промяна предназначението на земеделската земя с НТП „Нива“ в „За обществено обслужване, къмпинг и хотел“, с възложител Кирил Пантев /12.02.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г.“, с възложител община Трявна /12.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.“, с възложител община Лясковец /25.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2021-2028 г.“, с възложител община Дряново /26.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ), извън границите на урбанизираната територия с обхват поземлени имоти с идентификатори 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КК и КР на с. Драганово, община Велико Търново“, с възложител „МАТ-2001“ ООД /31.03.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Севлиево /14.04.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Денчо Данчев /19.04.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Дряново /14.05.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.80.5 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Н. Недков /14.05.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро и водоснабдяване, благоустрояване и озеленяване, план-схеми за вертикална планировка за поземлени имоти с идентификатори: 03798.65.58, 03798.65.59, 03798.65.66, 03798.65.67, 03798.65.71, 03798.65.73 и част от 03798.120.70 по КК и КР на с. Беляковец, община Велико Търново с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за обществено озеленени площи – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /20.05.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител М. Маринов /21.06.2021 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания