1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.72.61 и ПИ 65927.72.65 по КККР на гр. Севлиево и изработване на план за застрояване за  ПИ 65927.72.65 за промяна предназначението на земеделската земя в него“, с възложител ЕТ „Райнов-Райчо Райнов“ /15.01.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Марин Пушкаров /28.02.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново и Частичен подробен устройствен план за част от ПИ с идентификатор 58459.106.9 (с проектен идентификатор 58459.106.22) землище на с. Присово, община Велико Търново“, с възложител В. Георгиева /11.03.2020 г./
 • Съобщение  за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и ПУП за промяна предназначението на имоти с идентификатори 65927.92.35 и 65927.92.48, местност „ДРАГЕЛИЦИТЕ” по КККР на гр. Севлиево от ниви в урегулирани поземлени имоти за „техническа инфраструктура – третиране на отпадъци“, с възложител Иван Минев /23.03.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“ с обхват поземлен имот с идентификатор 14218.34.529 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител Кремен Денков /19.06.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на План за застрояване (ПЗ) за ПИ 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – „за обществено обслужване“, с възложител Симона Богданова /15.07.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65927.96.207 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово с цел изграждане на вилна сграда“, с възложител Пламен Златев /17.07.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура в землището на гр. Свищов, община Свищов за осигуряване на устройствена основа за изграждане на водовземно съоръжение, помпена станция и напорен тръбопровод за напояване на орехови градини в поземлени имоти с идентификатори 65766.131.17 и 65766.126.28 по КК и КР на гр. Свищов“, с възложител „Сортови семена Елит 2001“ ЕООД /01.09.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на ОУПО Велико Търново за ПИ с идентификатор 10553.24.17 по КК и КР на с. Велчево, общ. Велико Търново“, с възложител В. Петрунов /01.09.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за ПИ№73763.16.13 в землището на с. Търхово, община Севлиево с цел изграждане на трафопост“, с възложител К. Колев /23.09.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план елемнтите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на кв. Марча, гр. Дряново и с. Крънча, община Дряново, област Габрово“, с възложител Община Дряново /16.10.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Сухиндол за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Сухиндол /11.11.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на Община Стражица за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Стражица /13.11.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.24, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител  Виолетка Желева /20.11.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.28, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител  Ивелина Желева /20.11.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 и части от поземлени имоти с идентификатори 65766.508.3 и 65766.508.21 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител  Община Свищов /10.12.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробни устройствени планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“, с възложител  Община Габрово /21.12.2020 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015