1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.72.61 и ПИ 65927.72.65 по КККР на гр. Севлиево и изработване на план за застрояване за  ПИ 65927.72.65 за промяна предназначението на земеделската земя в него“, с възложител ЕТ „Райнов-Райчо Райнов“ /15.01.2020 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Марин Пушкаров /28.02.2020 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново и Частичен подробен устройствен план за част от ПИ с идентификатор 58459.106.9 (с проектен идентификатор 58459.106.22) землище на с. Присово, община Велико Търново“, с възложител В. Георгиева /11.03.2020 г./
  • Съобщение  за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и ПУП за промяна предназначението на имоти с идентификатори 65927.92.35 и 65927.92.48, местност „ДРАГЕЛИЦИТЕ” по КККР на гр. Севлиево от ниви в урегулирани поземлени имоти за „техническа инфраструктура – третиране на отпадъци“, с възложител Иван Минев /23.03.2020 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“ с обхват поземлен имот с идентификатор 14218.34.529 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител Кремен Денков /19.06.2020 г./
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания