1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Промяна предназначението на ПИ с идентификатори 73465.25.7, 73465.36.3 по КК и КР на с. Туркинча, община Дряново и ПИ с идентификатори 36751.45.10, 36751.46.18, 36751.44.5, 36751.105.2, 36751.101.6 по КК и КР на с. Керека, община Дряново с цел изграждане на жилищни сгради“, с възложител Петър Петров /15.02.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изготвяне на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево “, с възложител Община Севлиево /12.04.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево “,  с обхват имот с идентификатор 65927.24.40 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител„Хамбергер България“ ЕООД  /04.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево “, с обхват ПИ №024011 по плана на с. Богатово, общ. Севлиево, с възложител Владимир Чамуров /04.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Промяна предназначение на земеделска земя в ПИ 63673.23.44 и ПИ 63673.23.45 с предназначение за ведомствен паркинг и изменение на ОУП Севлиево “, с възложител „Драго“ ЕООД /04.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 по ПНИ на местност „Бабенец“ в землището на с.Първомайци, община Горна Оряховица“, с възложител Община Горна Оряховица /29.08.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ с идентификатор 59094.121.297, ПИ с идентификатор 59094.121.298, ПИ с идентификатор 59094.121.296, ПИ с идентификатор 59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор 59094.202.3 по КККР на с. Първомайци“, с възложител Община Горна Оряховица /30.09.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 65927.78.4 в землището на гр. Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя в имота за жилищно строителство и за включване на имота в строителните граници на гр. Севлиево“, с възложител Светомир Серафимов /14.10.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията за строеж „Външно електрозахранване на двуфамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – барбекю и басейн, поземлен имот с индентификатор 10447.35.68, м. „Картала“, гр. Велико Търново“, с възложители Галин Анастасов и Кристиян Анастасов /31.10.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Промяна предназначението на ПИ 40275.107.12 в землището на с. Кръвеник, община Севлиево с цел изграждане на жилищна еднофамилна сграда“, с възложител Веселин Петев /13.12.2019 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015