1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изготвяне на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на община Велико Търново за част от землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, представляващо ПИ №000463, ПИ №000466, ПИ №0000468, ПИ №000475, ПИ №000513, ПИ №000514, ПИ №000519, ПИ №309115 и ПИ №309117 и част от землището на с. Ветринци, община Велико Търново, представляващо ПИ №000154“, с възложител Община Велико Търново /04.01.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на ПУП – ПР за УПИ I – за спорт и атракции, кв. 655 и улица с ОК ОК 8522-8523-8524-8525-8540-8541 по ПУП на гр. Велико Търново – създаване на нови урегулирани поземлени имоти и обслужваща улица“, с възложител Община Велико Търново  /22.02.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево“, с възложител Община Севлиево /11.05.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево (ОУП)”, с възложител Община Севлиево /28.08.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за отреждане на: Площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци, включваща ПИ с идентификатор 43253.58.14 и части от ПИ с идентификатори 43253.58.5, 43253.58.6, 43253.58.11, 43253.76.308 и 43253.76.313 по КККР на с. Леденик, общ. Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /02.11.2018 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015