1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“, с възложител Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ /26.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група общини Лясковец и Стражица“, с възложител Сдружение „Местна инициативна група общини Лясковец и Стражица“ /30.05.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за Нов градски център в гр. Велико Търново“, с възложител община Велико Търново /24.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците за период 2014-2020 г, с възложител община Свищов /30.06.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр. Велико Търново – Стария град“, с възложител община Велико Търново /12.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево“, с възложител община Дряново /13.07.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя „за предимно производствено-складови дейности“ (Пп), имот №122062, местност „Тополите“ в землището на град Лясковец, община Лясковец, с възложител „Джи. Си. Ен“ ЕООД, гр. Велико Търново /18.08.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  „Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с номера 145049 и 145050, местност „Клена“ по плана за земеразделяне на землище гр. Лясковец и определяне на трасетата на довеждащите електрически и ВиК проводи“, с възложител „ЕВРОСТРОЙ-ВТ“ ООД, гр. Лясковец /28.09.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  „Програма за опазване на околната среда на Община Полски Тръмбеш и Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш за периода 2015 – 2020 г.“, с възложител Община Полски Тръмбеш /05.10.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  „Програма за управление на отпадъците на община Габрово с период на действие 2016 -2020 г.“, с възложител община Габрово /16.11.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  „Подробен устройствен план–План за застрояване за част от кв. 13а по плана на гр.Габрово, 72 част, като УПИ IV – „за производствена, складова дейност и фотоволтаична централа“ се раздели на два урегулирани поземлени имота: УПИ IV – „за производствена, складова дейност и фотоволтаична централа“ и УПИ V – „за здравни и социални дейности“, с възложител „МАК“ АД, гр. Габрово /29.11.2016 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015