1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: “Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в кв. 46, УПИ II-410, УПИ III-410, УПИ IV-411 по плана на с. Дъскот, община Павликени” с възложител „АГРОПО-2003“ ЕООД, с. Дъскот /13.02.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: „Изменение на Общ устройствен план на гр. Г. Оряховица за урегулиране на имоти с №№234001, 234002, 234003, 234004, 234005, 234006 и 000138“ с възложител община ГОРНА ОРЯХОВИЦА /13.02.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и ПУП – ПП за техническа инфраструктура с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за употреба в текстилната промишленост“ с възложител „Намбър Уан Рисайклинг“ ООД /19.03.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Г. Оряховица“ с възложител община ГОРНА ОРЯХОВИЦА /06.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: „Регионална програма за управление на отпадъците в регион В. Търново, неразделна част от Общинските Програми за опазване на околната среда на общините В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица за преиода 2014 – 2020“ с възложител община РСУО – регион В. Търново/07.05.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: „Подробен устройствен план – парцеларен план и схеми за елементите на довеждащата и отвеждащата инфраструктура – довеждащ водопеовод, отвеждащ колектор, външно електрозахранване – кабелни линии и пътна връзка до обект „Инсталация за сортиране на отпадъци“ с възложител Община В. Търново/27.05.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за група  квартали 61, 641, 65, 66, 67 – Индустриален парк и квартали 63 и 69 – част от зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие на гр. Г. Оряховица“ с възложител Община Г. Оряховица /10.06.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: “Подробенустройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за ПИ №№000365 и 000367 по КВС на землището на с. Първомайци с цел промяна предназначението на имотите за „туристически и развлекателни дейности“ и промяна предназначението на ПИ №000281 по КВС на землището на гр. Горна Оряховица за „инженерно – техническа инфраструктура“ за обект: „Рекреационен и атракционен комплекс, както и изграждане и реконструкция на довеждаща техническа инфраструктура”, с възложител община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица /31.07.2015г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Севлиево за периода 2014 – 2020г.“ с възложител Община Севлиево /17.09.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2015 г. да не се извършва екологична оценка на: “Програма за опазване на околната среда на Община Трявна и Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна за периода 2014 – 2020 г.”, с възложител община Трявна, гр. Трявна /09.12.2015 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015