1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 65927.92.36 и Подробен устройствен план парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура” с възложител община Севлиево, гр. Севлиево /14.02.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Частично изменение на ПУП – Парцеларен план на ПИ 000037” с възложител „КЕП“ ООД, гр. Сухиндол /19.03.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Общински план за развитие (ОПР) на Община Севлиево за периода 2014-2020” с възложител ОБЩИНА СЕВЛИЕВО /04.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Общински план за развитие на Община Стражица за периода 2014-2020” с възложител ОБЩИНА СТРАЖИЦA /27.05.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: „Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020” с възложител ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  /27.05.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Общински план за развитие на Община Трявна за периода 2014-2020” с възложител ОБЩИНА ТРЯВНА /09.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020” с възложител ОБЩИНА ДРЯНОВО /23.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Общински план за развитие на Община Елена за периода 2014-2020” с възложител ОБЩИНА ЕЛЕНА/31.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014-2020” с възложител ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ/31.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на: “Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община В. Търново (ОУПО В. Търново) за част от поземлен имот (ПИ) №000305 по КВС на землището на с. Шереметя, общ. В. Търново и ЧИ на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за същата част  и ЧИ на ПУП – ПЗ за ПИ №000148 по КВС на с. Малки чифлик, общ. В. Търново, с цел обособяване на територията на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци“ с предназначение „за производствени и обслужващи бужди и инженерно-техническа инфратруктура” с възложител ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО /19.11.2014 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015