1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Интергиран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Габрово“ с възложител община Габрово, гр. Габрово /20.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Интергиран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) в обхвата на три зони в град Велико Търново“ с възложител община Велико Търново, гр. Велико Търново /22.07.2013 г./
 • Съобщение за издаденоРешение ВТ–03-ЕО/2013 г.  да не се извършва екологична оценка на: „Подробен устройствен план- парцеларен план/ПУП-ПП/ за външна канализационна връзка до главен колектор Ф500 на гр. Лясковец“ с възложител БИОФРУТ ООД, гр. Лясковец /22.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ЕО/2013 г.  да не се извършва екологична оценка на: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов“ с възложител ОБЩИНА СВИЩОВ, гр. Свищов /30.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „СПУП-ПРЗ за добив и първична преработка на индустриални минерали – базалт“ с възложител ПЕТРУРГИЯ ЕООД, гр. София /05.08.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Частичен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧПУП – ПРЗ/ за имоти с номера №№000320 и 000270“ с възложител ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Павликени /11.09.2013г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Общински план за развитие(OПЗ) на Община Полски Пръмбеш за периода 2014-2020 г.“  с възложител ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ /08.10.2013г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Частичен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧПУП – ПРЗ/ за части от кв. 165,166,167,168, и кв.176 по плана на гр. Габрово – площад „Възраждане“  с възложител ОБЩИНА ГАБРОВО /17.10.2013г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ за УПИ – VI“  с възложител ОБЩИНА ГАБРОВО /18.10.2013г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ за УПИ – I- за обществено обслужване и УПИ-II“  с възложител ОБЩИНА ГАБРОВО /18.10.2013г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне /РУП-ПЗСО/ за групова недвижима културна ценност“  с възложител ОБЩИНА ГАБРОВО /18.10.2013г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Частично изменение на подробен устройствен план – план за герулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ/ за УПИ-I-за покрит спортен комплекс“  с възложител ОБЩИНА ГАБРОВО /22.10.2013г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ЕО/2013 г. да не се извършва екологична оценка на: „Общински план за развитие (ОПР) на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020г.“  с възложител ОБЩИНА Г. Оряховица /04.12.2013г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015