1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Свищов за поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител Община Свищов /16.03.2023 г./
 2. Уведомление 1; Уведомление 2; Таксационно описание; Доп. информация за изготвяне план/програма  Проект за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 83171.199.23 и 83171.206.13, по КККР на с. Шилковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Ю.М. /17.03.2023 г./
 3. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на община Павликени и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48550.91.523 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител Община Павликени/ „Агромакср“ ООД /27.03.2023 г./
 4. Уведомление;  Уведомление; Уведомление; Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Елена и частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 27190.501.47 по КК и КР на гр. Елена, общ. Елена, област Велико Търново“, с възложител Община Елена/ Л. Г. /29.03.2023 г./
 5. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Проект за изменение на ОУПО Свищов за имот с идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на с. Совата, община Свищов“ и „проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 65766.932.22 по КККР на с. Совата, община Свищов“, с възложител Община Свищов/“Совата“ ЕАД /30.03.2023 г./
 6. Уведомление; Уведомление 1; за изготвяне план/програма  Проект за „Горскостопанска програма на ПИ с идентификатор 87326.201.41 по КК и КР на с. Яковци, общ. Елена“, с възложител П. М. /30.03.2023 г./
 7. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „ЧИ на ПУП на поземлен имот с идентификатор 23947.41.19, м. Матея, гр. Дряново“, с възложител „Меридиан 28″ ЕООД/“Балкан Солар 2022“ ООД /11.04.2023 г./
 8. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Изменение на ОУПО Павликени  и ПУП-ПРЗ за ПИ 07123.48.34 в землището на с. Бутово, общ. Павликени за изграждане на възлова и повишаваща подстанция; изграждане на фотоволтаична централа в УПИ – I, кв. 79 по плана на с. Бутово, общ. Павликени и изготвяне на парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура между двата имота“, с възложител Община Павликени /“Слънце Бутово“ ООД /20.04.2023 г./
 9. Уведомление 1,  Уведомление 2, Уведомление 3 за изготвяне план/програма  Проект за Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.83.85, 65927.81.43, 65927.81.42, 65927.81.28 и 65927.86.14 по КК и КР на гр. Севлиево и:Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 65927.86.14 по КК и КР на гр. Селвиево с цел промяна предназначението на земеделска земя за производствени и складови дейности“Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.83.85 по КК и КР на гр. Севлиево; Подробен устройствен план – план на застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.81.43, 65927.81.42 и 65927.81.28 по КК и КР на гр. Севлиево и парцеларен план за транспортен достъп в част от поземлен имот с идентификатор 65927.81.28 по КК и КР на гр. Севлиево; с възложител Община Севлиево /Хасан Моллахасан/ Борислав Цонев/ Мирослав Димитров /25.04.2023 г./
 10. Уведомление 1,  Уведомление 2, Уведомление 3, Уведомление 4; за изготвяне план/програма  Проект за „Горскостопански програми за имоти с идентификатори 04460.85.43, 04460.85.41, 04460.85.44, 04460.85.42, 04460.85.47 и 04460.85.46 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търновос възложител С. Д. /03.05.2023 г./
 11. Уведомление за изготвяне план/програма за „Изменение на ГСП за имот с идентификатор 87326.200.70 в с. Яковци, общ. Елена“, с възложител П. М. /09.05.2023 г./
 12. Уведомление за изготвяне план/програма за „Изменение на ОУП на община Елена, ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КК и КР на гр. Елена“, с възложител Община Елена /10.05.2023 г./
 13. Уведомление за изготвяне план/програма за „План-извлечение за промяна вида на сечта на имот 06896.270.10 по КВС на с. Буйновци, общ. Елена“, с възложител Р. С. /15.05.2023 г./
 14. Уведомление за изготвяне план/програма за „ГСП за имоти с идентификатори 06896.248.5, 06896.248.7, 23710.532.10 и 23710.508.4 с. Буйновци и с. Дрента, общ. Елена“, с възложител П. М. /15.05.2023 г./
 15. Уведомление за изготвяне план/програма за „Програма за опазване на околната среда на община Габрово, 2023-2027“, с възложител Община Габрово /23.05.2023 г./
 16. Уведомление за изготвяне план/програма за „ГСП за извеждане на възобновителни и огледни сечи“, с възложител ТП ДЛС „Росица“ /31.05.2023 г./
 17. Уведомление за изготвяне план/програма за „ЧИ на ОУПО Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№106, 151, 089, 057, 066, 056, 018, 129, 130, 131, 132, 020 на общински съвет – Севлиево“, с възложител Община Севлиево /26.06.2023 г./
 18. Уведомление за изготвяне план/програма за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87326.201.1 и 87326.204.13 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Пенчо Мъглов /27.06.2023 г./
 19. Уведомление за изготвяне план/програма за „Изменение на ГСП за имоти с идентификатор 87326.200.69, с. Яковци, общ. Елена“, с възложител Пенчо Мъглов /30.06.2023 г./
 20. Уведомление за изготвяне план/програма за „ГСП за имот 72607.784.6 в землището на с. Тодювци, общ. Елена“, с възложител Николай Атанасов /30.06.2023 г./
 21. Уведомление за изготвяне план/програма за „ГСП за имот 87326.207.2 в землището на с. Яковци, общ. Елена“, с възложител Николай Атанасов /30.06.2023 г./
 22. Уведомление за изготвяне план/програма за „Програма за опазване на околната среда на община Елена 2023-2028 г.“, с възложител Община Елена /30.06.2023 г./
 23. Уведомление за изготвяне план/програма за „Изменение на ОУПО Елена за ПИ с идентификатор 27190.62.1 и 27190.62.14 по КК и КР на гр. Елена“, с възложител Община Елена/“Рамони“ ООД /18.07.2023 г./
 24. Уведомление за изготвяне план/програма за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 14218.321.497, 14218.318.421, 14218.318.430, 14218.321.251 и 14218.321.224 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с възложител Пламен Тихов /18.07.2023 г./
 25. Уведомление; за изготвяне план/програма за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06896.270.13 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Димка Стоянова /28.07.2023 г./ Сигнални листи; Таксационно описание; Допълнено уведомление 04.01.2024
 26. Уведомление за изготвяне план/програма за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 06896.250.10 и 06896.222.53 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Радослав Славов /31.07.2023 г./
 27. Уведомление за изготвяне план/програма за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Елена (ОУПО) с обхват ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, за определяне на „земеделска територия с допустима промяна на предназначението“ и „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново в „за нискоетажно жилищно застрояване“ – /Жм/“, с възложител Община Елена / Владислав Велев /31.07.2023 г./
 28. Уведомление за изготвяне план/програма  за „ЧИ на ПР и ПЗ, с които УПИ I и II, кв. 5, с. Чешма, общ. Златарица да се разделят на единадесет самостоятелни УПИ за ниско жилищно застрояване, в т. ч. обслужваща улица с възложител „Еко Пиг 2011“ ЕООД /15.08.2023 г./
 29. Уведомление за изготвяне план/програма  за „Проект за изменение на ОУПО на община Велико Търново за част от землището на с. Леденик с възложител Община Велико Търново /17.08.2023 г./
 30. Уведомление за изготвяне план/програма  за „ПУП- План за регулация и застрояване и план-схеми с парцеларни планове за електро, водоснабдяване и благоустрояване за ПИ с идентификатори 30962.305.54, 30962.305.50, 30962.305.51 и 30962.305.53 по КК и КР на гр. Златарица, общ. Златарица, област Велико Търново с възложител Община Златарица /22.08.2023 г./
 31. Уведомление за изготвяне план/програма  за „ГСП за имоти с идентификатори 72607.824.3, 72607.835.8, 72607.840.5 в землището на с. Тодювци, общ. Елена с възложител Димка Стоянова /24.08.2023 г./
 32. Уведомление за изготвяне план/програма  за „ГСП за имоти с идентификатори 72607.835.9 и 72607.840.4 в землището на с. Тодювци, общ. Елена с възложител Димка Стоянова /24.08.2023 г./
 33. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ЧИ на ОУПО) за определяне на „Предимно производствена устройствена зона“ – /Пп/ в обхват ПИ с идентификатор 81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово, попадащ в земеделски територии – обработваеми земи – ниви“ и „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложители Община Трявна и „Съни Ленд 003“ ЕООД /30.08.2023 г./
 34. Уведомление за изготвяне на план/програма за „ПУП-ПЗ за определяне на трасе на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на почивна станция, УПИ V, кв. 55, с. Вонеща вода, общ. Велико Търново“, с възложител „Димара“ ЕООД /05.09.2023 г./
 35. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Стратегия ВОМР на СНЦ МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, с възложител СНЦ „МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ /20.09.2023 г./
 36. Уведомление за изготвяне на план/програма за Стратегия ВОМР на СНЦ МИГ общини Елена и Златарица“, с възложител СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ /20.09.2023 г./
 37. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево (с модул за всяка от общините Севлиево, Дряново,Сухиндол) за периода 2021–2028 г“, с възложител Община Севлиево/25.09.2023 г./
 38. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 06896.175.15 и 06896.249.2, с. Буйновци, общ. Елена“, с възложител Стефан Димитров /06.10.2023 г./
 39. Уведомление, Стратегия за изготвяне на план/програма за „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Павликени-Полски Тръмбеш до 2027 г.“, с възложител Емануил Манолов /11.10.2023 г./
 40. Уведомление 1, Уведомление 2 за изготвяне на план/програма за „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 72607.833.4 и 72607.785.16 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена, с възложител Пенчо Мъглов /25.10.2023 г./
 41. Уведомление за изготвяне на план/програма за „ГСП за имоти с номера с идентификатори 23710.523.1 и 23710.524.1 по КК и КР на с. Дрента, общ. Елена, с възложител Божидар Блажев /25.10.2023 г./
 42. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево във връзка със създаването на градоустройствена основа за реализация на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на имоти съласно Решения №№146, 147, 148, 023, 172, 207 и 197 на Общински съвет – Севлиево, с възложител Община Севлиево /07.11.2023 г./
 43. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор23710.521.9 по КК и КР на с. Дрента,община Елена,областВелико Търново, с възложител Сафет Джебиров /09.11.2023 г./
 44. Уведомление за изготвяне на план/програма за Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 на територията на Община Трявна, област Габрово“, с възложител Община Трявна /14.11.2023 г./
 45. Уведомление за изготвяне на план/програма за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори, собственост на ТП ДГС „Елена“, с възложител ТП ДГС „Елена“ /20.11.2023 г./
 46. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 83171.210.11 землище на с. Шилковци, общ. Елена, област Велико Търново“, с възложител Емилия Биджева/21.11.2023 г./
 47. Уведомление за изготвяне на план/програма за „ЧИ на ОУПО Велико Търново и ПЗ за ПИ 46532.77.1. по КККР на с. Малки чифлик“, с възложител Калин Маринов/21.12.2023 г./
 48. Уведомление за изготвяне на план/програма за „ПУП-ПЗ за застрояване на поземлен имот 65766.650.12 по КК и КР на гр. Свищов“, с възложител Община Свищов /05.01.2024 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015