1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Програма за управление на отпадъците на община Павликени с период на действие 2021 – 2028 г.“, с възложител Община Павликени /05.01.2022 г./
 2. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Габрово“, с възложител Община Габрово /21.01.2022 г./
 3. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Частично изменение на ОУПО Стражица за обособяване на устройствена зона „Пп“ за имот 02470.75.18 в землището на с. Балканци“, с възложител Община Стражица /24.01.2022 г./
 4. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояван (ПУП-ПЗ) е за ПИ с идентификатор 35273.62.5 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа“, с възложител „Ем би ес трейд“ ЕООД /09.02.2022 г./
 5. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 35273.59.1 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа“, с възложител ЕТ „Кадрин Чаушев“ /10.02.2022 г./
 6. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за опазване на околната среда за 2021-2028 г.“, с възложител Община Златарица /10.02.2022 г./
 7. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КККР на гр. Елена, община Елена „за инженерно техническа инфраструктура – изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител ЕТ „Стоянов – Стоян Стоянов“ /18.03.2022 г./
 8. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105 в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП, гр. Сухиндол, Община Сухиндол, Област Велико Търново“, с възложител Станимир Жарков /25.03.2022 г./
 9. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 16376.16.2 по КККР на с. Горна Росица, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложители Община Севлиево и „Системен интегратор“ ООД /05.04.2022 г./
 10. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 70295.41.2172 (УПИ V -1498,1598) по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Габрово“, с възложител „ПАНАЦЕЯ“ ООД /12.04.2022 г./
 11. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Проекти за Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО), подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план–схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, благоустройство и паркоустройство, план–схема за вертикална планировка и комуникационно–транспортната мрежа с организация на движението за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, с цел устройствено урегулиране на територията и реализиране на мероприятията с публичен характер – детска градина, детски площадки, зона за спорт и рекреация, техническа инфраструктура – обслужващи улици и паркинг и др. и включването и в регулационните граници на гр. Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /15.04.2022 г./
 12. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Горна Оряховица /27.04.2022 г./
 13. Уведомление 1; Уведомление 2; за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Полски Тръмбеш и изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имоти – 32175.23.2 и 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш и изготвяне на ПУП – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти – 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.23, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.24 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и 40782.14.6 по КК и КР на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш“, с възложител Община Полски Тръмбеш /12.05.2022 г./
 14. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Дунавски Индустриален Парк – Свищов“ ЕАД“, с възложител „Дунавски индустриален технологичен парк-Свищов“ ЕАД /16.05.2022 г./
 15. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация (ПУП – ПЗ и ПР) за обединяване на ПИ с идентификатори 20119.131.9, 20119.131.11 и 20119.131.12 по КККР на с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Биологика“ ООД /17.05.2022 г./
 16. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Път IV клас от път III-303 при км 36+770 до ул. „Юнак“, гр. Бяла Черква (начално на регулацията на гр. Бял Черква), община Павликени, област Велико Търново“, с възложител Община Павликени /20.05.2022 г./
 17. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартал „Кряковци“ – новообразуван ПИ с идентификатор 14218.783.16 по КККР на гр. Габрово и отреждането му за „енергийно производство“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW“, с възложител Стефан Стефанов /26.05.2022 г./
 18. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.213.9 по КККР на гр. Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД /02.06.2022 г./
 19. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 06896.228.5 по КККР на с. Буйновци, община Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“, с възложител „Сън технолоджи 1“ ООД /02.06.2022 г./
 20. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 27190.104.55 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител „Чери“ ООД /04.07.2022 г./
 21. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ II- 48,49 от кв. 2 и улица с о.т. по плана на с. Соколово, общ. Дряново“, с възложител Йосиф Новосад /15.07.2022 г./
 22. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „ПУП за част от квартал 18 по плана на гр. Габрово-СИЗ за УПИ II-585, 589 за обособяване на нови УПИ II-585, 627, УПИ V-586, УПИ IV-601 и УПИ III-628 и отреждането на УПИ II-585,627-за производствена, складова дейност и енергийно производство“, с възложител „Симат“ АД /18.07.2022 г./
 23. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на ОУП на община Сухиндол, във връзка с решения №307и №308 на общински съвет- Сухиндол“, с възложител Община Сухиндол /26.07.2022 г./
 24. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „ГСП за имот 27190.178.2 в землището на гр. Елена, общ. Елена“, с възложител инж. Николай Атанасов /05.08.2022 г./
 25. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Частично изменение на План за регулация и частичен план за застрояване за УПИ I, кв. 1 по подробния устройствен план на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Анастасия Зиберт /05.08.2022 г./
 26. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Свищов  и ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни сгради за собствени нужди н ПИ 65766.53.129, гр. Свищов“, с възложител община Свищов/Наталия Караджова /15.08.2022 г./
 27. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Трявна и Подробен устройствен план-План за застрояване за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КККР на с. Бижовци, общ. Трявна за промяна предназначението на земеделска земя с НТП „нива“ в „за обществено обслужване – къмпинг“, с възложител община Трявна/Кирил Пантев /15.08.2022 г./
 28. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на горскостопанска програма“ ПИ 83497.237.40, с. Шумата, общ. Севлиево, с възложител „Форест Груп“ ООД /15.08.2022 г./
 29. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Свищов и ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищна сграда за собствени нужди, ПИ 65766.53.129, гр. Свищов“, с възложител Община Свищов/Наталия Караджова /16.08.2022 г./
 30. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Балканци Енерджи“ ООД /24.08.2022 г./
 31. Уведомление 1; Уведомление  2 за изготвяне на план/програма Проект за  „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 87326.205.23, 87326.200.50, 87326.206.41 по КК и КР на с. Яковци, общ. Елена“, с възложител Пенчо Мъглов  /08.09.2022 г./
 32. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 87326.202.44 по КК и КР на с . Яковци, общ. Елена“, с възложител  Николай Атанасов /12.09.2022 г./
 33. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.248.16 по КК и КР на с . Средни колиби, общ. Елена“, с възложител  Николай Атанасов /12.09.2022 г./
 34. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за производствени и складови нужди-обособяване на устройствена зона „Пп“ за имот 35657.28.1 в землището нас. Камен, общ. Стражица“, с възложител „Тотал Вини- гр. Лясковец“ ООД  /15.09.2022 г./
 35. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схеми за електросбадняване, водоснадбяване и канализация, благоустройство и паркосутройство, план-схема за вертикална планировка и комуникационно-транспортна мрежа с организация на движението за поземлен имот с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /20.09.2022 г./
 36. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 14859.62.128 и 14859.68.173 по КК и КР на с. Геша, община Дряново, област Габрово“, с възложител  „Сън Технолоджи 1“ ООД /20.09.2022 г./
 37. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 81726.12.21 в землището на с. Чуково, общ. Дряново, област Габрово“, с възложител  „ДЕС 002“ ЕООД /03.10.2022 г./
 38. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.524.237 по КК и КР на землището на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, за промяна на конкретното предназначение на имота в „За производство на електроенергия““, с възложител  „Тексим Банк“ АД/Община Севлиево /12.10.2022 г./
 39. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, местност Стопански двор, община Севлиево, област Габрово“ и „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатори 07082.118.109, 07082.118.110, 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложител  „Интер Енерджи Тийм“ ООД/Община Севлиево /12.10.2022 г./
 40. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ 43253.25.5 и 43253.26.2 „за фотоволтаична електроцентрала“ с. Леденик, общ. Велико Търново“, с възложител  „ВЕИ-ИГ“ ЕООД /19.10.2022 г./
 41. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Частично изменение на ОУП на община Велико Търново и изработване на ПУП-ПЗ на поземлени имоти с номера 43253.101.1 и 43253.102.2 по КК и КР на с. Леденик, общ. Велико Търново“, с възложители Община Велико Търново и „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД /старо наименование „ДЕС 002“ ЕООД / /19.10.2022 г./
 42. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ с идентификатор 65927.501.3703 и за част от ПИ 65927.58.94 по КККР на гр. Севлиево, във връзка с промяна предназначението на ПИ 65927.501.3703 и на част от земеделската земя в ПИ 65927.58.94 за производствени, складови и обслужващи дейности“, с възложител  „Овощен разсадник“ ЕООД/Община Севлиево /21.10.2022 г./
 43. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на съществуващ Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево – в участъка от поземлен имот с идентификатор 65927.130.272 до поземлен имот с идентификатор 65917.64.17 по КК и КР в землището на гр. Севлиево“, с възложител  Община Севлиево /21.10.2022 г./
 44. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот с идентификатор 06731.13.15 по КККР на с. Бряговица, общ. Стражица, област Велико Търново за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа“, с възложител  „Сън Технолоджи 1“ ООД /24.10.2022 г./
 45. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11380.201.8 и 11380.201.14 по КК и КР на землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична централа с мощност минимум 25 MW“, с възложител  Община Павликени/“Солар Вижън Пауър Плант“ АД /10.11.2022 г./
 46. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначението и обединяване на поземлени имоти с идентификатори 68429.151.1, 68429.151.2, 68429.151.3 и 68429.151.4 по КК и КР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново в един УПИ I-68429.151.13, с отреждане „За безвредни производствени дейности“, с възложител  „Клийн Грийн Енерджи“ /10.11.2022 г./
 47. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.78.7 и 65927.78.9 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Община Севлиево/“Елегант Груп“ ООД /11.11.2022 г./
 48. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77253.72.2 по КК и КР на с. Хирево, община Севлиево, област Габрово, с възложител  Община Севлиево/“Тиера Дел Сол 002″ ЕООД /11.11.2022 г./
 49. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.86.7 по КК и КР на гр. Севлиево във връзка с промяна предназначението на земеделската земя в „за складови дейности“, с възложител  Община Севлиево/Павел Панчев /25.11.2022 г./
 50. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, общ. В. Търново в обхват ПИ в м. „Арга“, с идентификатори: 83586.38.10, 83586.38.11, 83586.38.12, 83586.38.13, 83586.38.14, 83586.38.15, 83586.38.16, 83586.38.17, 83586.38.18 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Аша чаир“ с идентификатори: 83586.15.1, 83586.15.2, 83586.15.3, 83568.15.4, 83586.18.1, 83586.18.38, 83586.18.2, 83586.18.3, 83586.18.4 и 83586.18.5 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Корлача“ с идентификатори: 83586.106.362, 83586.106.364, 83586.106.370, 83586.106.970, 83586.106.371, 83586.106.372, 83586.106.373, 83586.106.374, 83586.106.376, 83586.106.377, 83586.106.378 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Срещу село“ с идентификатори: 83586.10.8, 83586.10.9, 83586.10.10, 83586.10.19, 83586.10.25 и 83586.10.26 по КККР на с. Шемшево, Община Велико Търново, с възложител  Община Велико Търново /25.11.2022 г./
 51. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57354.300.442 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш/“Тиера Дел Сол 002″ ЕООД  /08.12.2022 г./
 52. Уведомление; Допълнено уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „ПУП-ПЗ за ПИ 37784.94.1, с. Козловец, общ. Свищов, с възложител Община Свищов /19.12.2022 г./
 53. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на действащия общ устройствен план  на Община Севлиево (ОУПО) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) 65927.59.118 по КК и КР на гр. Севлиево от територия за жилищни нужди в територия за обществено обслужване, в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“) и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на площадката за автосервиз, гаражи и офиси в ПИ 65927.59.117 и промяна на предназначението на ПИ (проектен) 65927.59.162, чрез образуване на УПИ І – за “обществено обслужване”, масив 59 по КККР на гр.Севлиево в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“), с възложител Община Севлиево/ Х.Д. /22.12.2022 г./
 54. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 57354.300.82 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш (УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Полски Тръмбеш), с възложител „Билегама“ ЕООД /23.12.2022 г./
 55. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Горскостопанска програма за имот 04460.85.48 землището на с. Блъсковци, общ. Елена“, с възложител С. Д. /05.01.2023/
 56. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69417.63.31, 69417.63.37и 69417.482.661 по КК и КР на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево/Д.К. /11.01.2023/
 57. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.501.1725 и 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево/Д.Ц и Р. Ц. /11.01.2023/

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015