1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23947.41.30 по КККР на гр. Дряново, община Габрово за отреждане „За електроенергийно производство“, с цел изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяем източник – слънчева енергия“ с възложител „ДИР ЕНЕРДЖИ“ ООД /07.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 2. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Полски Тръмбеш /12.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; ПИРО; Приложение №4;
 3. Проект за Програма за управление на отпадъците на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г., Програма за опазване на околната среда на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г.“с възложител Община Полски Тръмбеш /12.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; ПУО; ПООС; Програма за почвите; 
 4. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Габрово за периода 2021-2027 г.с възложител Община Габрово /12.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 5. Проект за Програма за управление на отпадъците на община Габрово“ с период на действие 2021 – 2028 г.с възложител Община Габрово /25.02.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4; ПУО
 6. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Златарица за 2021-2028 г.с възложител Община Златарица /08.03.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 7. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Стражица за обособяване на устройствена зона „Предимно производствена зона (Пп) за поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на землището на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търновос възложител Община Стражица /30.03.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 8. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 16376.16.2 по КККР на с. Горна Росица, Община Севлиево, Област Габровос възложител  общ. Севлиево/“Системен интегратор“ ООД /28.04.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 9. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г.с възложител  Община Горна Оряховица /05.05.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 10. Проект за „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Дунавски Индустриален Парк – Свищов“ ЕАДс възложител  Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Дунавски Индустриален Парк – Свищов“ ЕАД 02.05.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 11. Проект за „Подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартал „Кряковци“ – новообразуван ПИ с идентификатор 14218.783.16 по КККР на гр. Габрово и отреждането му за „енергийно производство“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW“, с възложител Стефан Стефанов /16.06.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 12. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО), подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план–схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, благоустройство и паркоустройство, план–схема за вертикална планировка и комуникационно–транспортната мрежа с организация на движението за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, с цел устройствено урегулиране на територията и реализиране на мероприятията с публичен характер – детска градина, детски площадки, зона за спорт и рекреация, техническа инфраструктура – обслужващи улици и паркинг и др. и включването и в регулационните граници на гр. Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /05.07.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 13. Проект за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Полски Тръмбеш и изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имоти – 32175.23.2 и 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш и изготвяне на ПУП – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти – 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.23, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.24 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и 40782.14.6 по КК и КР на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш , с възложител Община Полски Тръмбеш/“Макси Кар“ ЕООД/„Елит-94“ ЕООД/„Рентел“ ООД/„Хидротест Велико Търново“ ЕООД /26.07.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 14. Проект за Програма за управление на отпадъците на община Павликени с период на действие 2021 – 2028 г, с възложител Община Павликени /03.08.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания