1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23947.41.30 по КККР на гр. Дряново, община Габрово за отреждане „За електроенергийно производство“, с цел изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяем източник – слънчева енергия“ с възложител „ДИР ЕНЕРДЖИ“ ООД /07.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 2. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Полски Тръмбеш /12.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; ПИРО; Приложение №4;
 3. Проект за Програма за управление на отпадъците на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г., Програма за опазване на околната среда на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г.“с възложител Община Полски Тръмбеш /12.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; ПУО; ПООС; Програма за почвите; 
 4. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Габрово за периода 2021-2027 г.с възложител Община Габрово /12.01.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 5. Проект за Програма за управление на отпадъците на община Габрово“ с период на действие 2021 – 2028 г.с възложител Община Габрово /25.02.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4; ПУО
 6. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Златарица за 2021-2028 г.с възложител Община Златарица /08.03.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 7. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Стражица за обособяване на устройствена зона „Предимно производствена зона (Пп) за поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на землището на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търновос възложител Община Стражица /30.03.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 8. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 16376.16.2 по КККР на с. Горна Росица, Община Севлиево, Област Габровос възложител  общ. Севлиево/“Системен интегратор“ ООД /28.04.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 9. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г.с възложител  Община Горна Оряховица /05.05.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 10. Проект за „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Дунавски Индустриален Парк – Свищов“ ЕАДс възложител  Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и затрояване (ПУП-ПРЗ) за раделяне на територията на „Дунавски Индустриален Парк – Свищов“ ЕАД 02.05.2022 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4; Искане за преценка с информация по Приложение №4; (допълнено 25.08.2022); Допълнено Искане за преценка с информация по Приложение №4; /02.09.2022/
 11. Проект за „Подробен устройствен план – план за застрояване за част от квартал „Кряковци“ – новообразуван ПИ с идентификатор 14218.783.16 по КККР на гр. Габрово и отреждането му за „енергийно производство“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW“, с възложител Стефан Стефанов /16.06.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 12. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО), подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), план–схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, благоустройство и паркоустройство, план–схема за вертикална планировка и комуникационно–транспортната мрежа с организация на движението за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, с цел устройствено урегулиране на територията и реализиране на мероприятията с публичен характер – детска градина, детски площадки, зона за спорт и рекреация, техническа инфраструктура – обслужващи улици и паркинг и др. и включването и в регулационните граници на гр. Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /05.07.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; Допълнителна информация /17.10.2022/
 13. Проект за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Полски Тръмбеш и изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на имоти – 32175.23.2 и 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш и изготвяне на ПУП – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти – 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.23, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.24 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и 40782.14.6 по КК и КР на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш , с възложител Община Полски Тръмбеш/“Макси Кар“ ЕООД/„Елит-94“ ЕООД/„Рентел“ ООД/„Хидротест Велико Търново“ ЕООД /26.07.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 14. Проект за Програма за управление на отпадъците на община Павликени с период на действие 2021 – 2028 г, с възложител Община Павликени /03.08.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 15. Проект за Изменение на Общ устройствен план на Община Сухиндол (ОУПО) с обхват поземлени имоти с идентификатори 70295.133.948, 70295.316.899, 70295.133.269, 70295.316.901, 70295.64.267, 70295.74.884 по КК и КР на землището на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, с възложител Община Сухиндол /17.08.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 16. Проект за Изменение на Общ устройствен план на Община Свищов (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за изграждане на жилищна сграда за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор 65766.53.129 по КК и КР на землището на гр. Свищов, с възложител Община Свищов/Наталия Караджова /17.08.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 17. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 02470.75.18 по КК и КР на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново, с възложител „Балканци Енерджи“ ООД  /21.09.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 18. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 06896.228.5 по КККР на с. Буйновци, община Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД  /21.09.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 19. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.213.9 по КККР на гр. Елена „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД  /21.09.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 20. Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПРЗ), план-схеми за електросбадняване, водоснадбяване и канализация, благоустройство и паркосутройство, план-схема за вертикална планировка и комуникационно-транспортна мрежа с организация на движението за поземлен имот с идентификатор 10447.34.35 по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител Община Велико Търново  /21.09.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 21. Проект за „Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 87326.205.23, 87326.200.50 и 87326.206.41 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Пенчо Мъглов  /26.09.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 22. Проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Път IV клас от път III-303 при км 36+770 до ул. „Юнак“, гр. Бяла Черква (начално на регулацията на гр. Бял Черква), община Павликени, област Велико Търново, с възложител Община Павликени  /27.09.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 23. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57217.311.62 по КК и КР на с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „Сън Технолоджи 3“ ЕООД  /06.10.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 24. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на землището на с. Бижовци, община Трявна, област Габрово, за промяна на предназначението на земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ в „за обществено обслужване – къмпинг, с възложител Община Трявна /11.10.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 25. Проект за „Частично изменение на План за регулация и частичен план за застрояване за УПИ I, кв. 1 по подробния устройствен план на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител Анастасия Зиберт /14.10.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 26. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и ПУП–ПЗ за имот 40275.298.11 по КК и КР на с. Кръвеник, община Севлиево, с възложител „ЕТ Мира Н-Надка Василева“  /18.10.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 27. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, местност Стопански двор, община Севлиево, област Габрово“ и „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатори 07082.118.109, 07082.118.110, 07082.118.35 и 07082.118.39 по КККР на с. Буря, Община Севлиево, Област Габрово, с възложител „Интер Енерджи Тийм“ ООД/Община Севлиево  /18.10.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 28. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на община Севлиево (ОУПО) за поземлени имоти с идентификатори 65927.501.3703 и част от 65927.58.94 по КК и КР на гр. Севлиево, във връзка с промяна предназначението на посочените имоти „за производствени, складови и обслужващи дейности, с възложител „Овощен разсадник“ ЕООД/Община Севлиево  /27.10.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 29. Проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на съществуващ Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево – в участъка от поземлен имот с идентификатор 65927.130.272 до поземлен имот с идентификатор 65917.64.17 по КК и КР в землището на гр. Севлиево, с възложител Община Севлиево  /28.10.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 30. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.524.237 по КК и КР на землището на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, за промяна на конкретното предназначение на имота в „За производство на електроенергия, с възложител Община Севлиево /“Тексим Банк“ АД /11.11.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 31. Проект за „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново, с възложител Община Елена /17.11.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 32. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 14218.96.6 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД /18.11.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 33. Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за отреждане на ПИ с идентификатор 27190.131.65 по КККР на гр. Елена, община Елена „за инженерно техническа инфраструктура – изграждане на фотоволтаична централа, с възложител ЕТ „Стоянов-Стоян Стоянов“ /29.11.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 34. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77253.72.2 по КК и КР на с. Хирево, община Севлиево, област Габрово, с възложител „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД/07.12.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 35. Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.86.7 по КК и КР на гр. Севлиево във връзка с промяна предназначението на земеделската земя в „за складови дейности, с възложител Община Севлиево/П. Панчев/07.12.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 36. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.78.7 и 65927.78.9 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, с възложител Община Севлиево/“Елегант Груп“ ООД /14.12.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 37. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Павликени (ОУПО) и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11380.201.8 и 11380.201.14 по КК и КР на землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична централа с мощност минимум 25 MW, с възложител Община Павликени / „Солар Вижън Пауър Плант“ АД /14.12.2022 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015