1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Златарица за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Златарица /19.01.2021 г./
 2. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Трявна /27.01.2021 г./
 3. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2021-2028 г.“, с възложител Община Дряново /16.02.2021 г./
 4. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КККР на с. Драганово, община Горна Оряховица с цел промяна предназначението на ПИ 23100.172.36 и 23100.172.34“, с възложител  „МАТ – 2001“ ООД /18.02.2021 г./
 5. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „План за интегрирано развитие на община Севлиево за периода 2021 -2027 г.“, с възложител Община Севлиево /22.02.2021 г./
 6. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.80.5 по КККР на гр. Севлиево и ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в ПИ с проектен идентификатор 65927.80.175“, с възложител Община Севлиево /24.02.2021 г./
 7. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Лясковец /01.03.2021 г./
 8. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Денчо Данчев /08.03.2021 г./
 9. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Дряново /22.03.2021 г./
 10. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, на поземлени имоти с идентификатори 23100.501.2117, 23100.501.2118, 23100.501.2119 и 23100.501.2120 по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител Момчил Точев /22.03.2021 г./
 11. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Марин Маринов /30.03.2021 г./
 12. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на действащите ОУП на Община Севлиево и ПУП –ПЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.14 и 65927.31.8 м. Балабанца, гр. Севлиево в един общ УПИ I-8, 14, 191 „за производствени и складови дейности“ в устройствена зона „Високотехнологична производствена зона““, с възложител „Идеал Стандарт-Видима“ АД /03.05.2021 г./
 13. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Частично изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 „Гробищен парк“ с цел разширението му в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител Община Севлиево /22.06.2021 г./
 14. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.31.14, 65927.31.8, 65927.31.10 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.8, 65927.31.14, м. „Балабанца“ по КК и КР на гр. Севлиево в един общ урегулиран поземлен имот I-8,14, 191“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД /24.06.2021 г./
 15. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Стражица 2021-2028 г.“, с възложител Община Стражица /27.07.2021 г./
 16. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Свищов /27.07.2021 г./
 17. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Велико Търново /27.07.2021 г./
 18. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот №107028 по КВС на землището на с. Стоките, общ. Севлиево“, с възложител Община Севлиево /23.08.2021 г./
 19. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.72.91 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево“, с възложител Община Севлиево /26.08.2021 г./
 20. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.23.42, 65927.23.43, 65927.23.72, 65927.23.45, 65927.23.73, 65927.23.74, 65927.23.55, 65927.23.56, 65927.23.57, 65927.23.144, 65927.23.145, 65927.23.146, 65927.23.147, 65927.23.148, 65927.23.149, 65927.23.75, 65927.23.141, 65927.23.58, 65927.23.76, 65927.23.94, 65927.23.59, 65927.23.77, 65927.23.106, 65927.23.79, 65927.23.80, 65927.23.81, 65927.23.95, 65927.23.110, 65927.23.107, 65927.23.108, 65927.23.109, 65927.23.118, 65927.23.82, 65927.23.83, 65927.23.84, 65927.23.85, 65927.23.97, 65727.23.111, 65927.23.119, 65927.23.121, 65927.23.120, 65927.23.128, 65927.23.98, 65927.23.99, 65927.23.113, 65927.23.114, 65927.23.115, 65927.23.116, 65927.23.122, 65927.23.123, 65927.23.124, 65927.23.130, 65927.23.131, 65927.23.132, 65927.23.133, 65927.23.125, 65927.23.135, 65927.23.136, 65927.23.126, 65927.23.134, 65927.23.137, 65927.23.138, 65927.129, 65927.24.60, 65927.24.43, 65927.23.78, 65927.23.96, 65927.23.112, 65927.23.101, 65927.23.91 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител Община Севлиево /31.08.2021 г./
 21. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново“, с възложител Община Елена /07.09.2021 г./
 22. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 63673.33.30 по КК и КР на с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево /30.09.2021 г./
 23. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.81.11 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначението на имота и обединяването му с поземлен имот с идентификатор 65927.81.10 по КК и КР на гр. Севлиево в един урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствени и складови дейности и обществено обслужване“, с възложител „Наив“ ЕООД/Община Севлиево /30.09.2021 г./
 24. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изготвяне на поект за ПУП-ПР и ПЗ за отреждане на ПИ 27190.300.1 за „производствено складови дейности и инженерно техническа инфраструктура – изграждане на фотоволтаична централа“, с възложител ЕТ „Стоян Стоянов“ /30.09.2021 г./
 25. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.124.1, 65927.124.4, 65927.124.5, 65927.124.6, 65927.124.10, 65927.124.3, 65927.124.9, 65927.124.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Община Севлиево /30.09.2021 г./
 26. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ за обединяване на УПИ III  – „за складови дейности“ и УПИ VI  – „за складови дейности“ в един общ имот УПИ III – „за производствени и складови дейности и инженерно техническа инфраструктура“, с възложител  „Грийн Енерджи Фирм“ ЕООД /06.10.2021 г./
 27. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на действащия ОУПО Севлиево за промяна предназначението на поземлени имоти65927.30.96, 65927.30.95 и част от поземлен имот с идентификатор 65927.30.30 по КК и КР на гр. Севлиево като територия за „Транспорт и комуникации“ и „Техническа инфраструктура“, с възложител  Община Севлиево /22.10.2021 г./
 28. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Регионална програма за управлeние на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021 – 2028 г., представляваща неразделна част от Общинските програми за опазване на околната среда на общините от регион Велико Търново – Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Златарица, Елена и Лясковец“, с възложител  РСУО Велико Търново /11.10.2021 г./
 29. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Проект за Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна 2021 – 2028 г“, с възложител  Община Трявна /29.10.2021 г./
 30. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти №№068011, 070001 и 070003 по КВС на землището на с. Млечево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Община Севлиево /29.10.2021 г./
 31. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2021-2028 г.“, с възложител  Община Трявна /23.11.2021 г./
 32. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2021-2028 г.“, с възложител  Община Свищов /01.12.2021 г./
 33. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на община Елена за периода 2021-2027“, с възложител  Община Елена /10.12.2021 г./
 34. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23947.41.30 по КККР на гр. Дряново, община Габрово за отреждане „За електроенергийно производство“, с цел изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяем източник – слънчева енергия“, с възложител „Дир Енерджи“ ООД /10.12.2021 г./
 35. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г“, с възложител Община Полски Тръмбеш /15.12.2021 г./
 36. Уведомление 1, Уведомление 2 за изготвяне план/програма Проект за „Програма за управление на отпадъците на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г., Програма за опазване на околната среда на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2028 г.“, с възложител Община Полски Тръмбеш /15.12.2021 г./
 37. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Програма за управление на отпадъците на община Габрово с период на действие 2021 – 2028 г.“, с възложител Община Габрово /04.01.2022 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015