1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Трявна /03.02.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 2. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2021-2028 г.“с възложител Община Дряново / 01.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 3. Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ), извън границите на урбанизираната територия с обхват поземлени имоти с идентификатори 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КК и КР на с. Драганово, община Велико Търново“с възложител „МАТ-2001“ ООД /08.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 4. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Севлиево / 11.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 5. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Лясковец /16.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 6. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Денчо Данчев /31.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 7. Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), на поземлени имоти с идентификатори 23100.501.2117, 23100.501.2118, 23100.501.2119 и 23100.501.2120 по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител Момчил Точев /06.04.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 8. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.80.5 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Н. Недков/07.04.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 9. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027г.“, с възложител Община Дряново/08.04.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 10. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител М. Маринов/20.05.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 11. Проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.50.11 и 65927.50.17 в землището на гр. Севлиево и отреждането им „за производствени и складови дейности“, както и осигуряване на транспортен достъп до тях“, с възложител В. Димитров/31.05.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 12. Проект за „Частично изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 „Гробищен парк“ с цел разширението му в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево“ с възложител Община Севлиево /29.06.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 13. Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.31.14, 65927.31.8, 65927.31.10 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.8, 65927.31.14, м. „Балабанца“ по КК и КР на гр. Севлиево в един общ урегулиран поземлен имот I-8,14, 19“ с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД/19.07.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 14. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.“ с възложител Община Свищов/20.07.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 15. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.“ с възложител Община Велико Търново/27.07.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания