1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Трявна /03.02.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 2. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2021-2028 г.“с възложител Община Дряново / 01.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 3. Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ), извън границите на урбанизираната територия с обхват поземлени имоти с идентификатори 23100.172.459, 23100.172.36 и 23100.172.34 по КК и КР на с. Драганово, община Велико Търново“с възложител „МАТ-2001“ ООД /08.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 4. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Севлиево / 11.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 5. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.“с възложител Община Лясковец /16.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 6. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево за ПИ с идентификатори 02885.23.06, 02885.23.07, 02885.23.08, 02885.23.09 и  02885.23.10 по КК и КР на с. Батошево, местност Зъбера, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Денчо Данчев /31.03.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 7. Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), на поземлени имоти с идентификатори 23100.501.2117, 23100.501.2118, 23100.501.2119 и 23100.501.2120 по КК и КР на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител Момчил Точев /06.04.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 8. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65927.80.5 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  Н. Недков/07.04.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 9. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027г.“, с възложител Община Дряново/08.04.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 10. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител М. Маринов/20.05.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 11. Проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.50.11 и 65927.50.17 в землището на гр. Севлиево и отреждането им „за производствени и складови дейности“, както и осигуряване на транспортен достъп до тях“, с възложител В. Димитров/31.05.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 12. Проект за „Частично изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 65927.32.4 „Гробищен парк“ с цел разширението му в кадастрални райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево, община Севлиево“ с възложител Община Севлиево /29.06.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 13. Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.31.14, 65927.31.8, 65927.31.10 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65927.505.191, 65927.31.8, 65927.31.14, м. „Балабанца“ по КК и КР на гр. Севлиево в един общ урегулиран поземлен имот I-8,14, 19“ с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД/19.07.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 14. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.“ с възложител Община Свищов/20.07.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 15. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.“ с възложител Община Велико Търново/27.07.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 16. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Стражица 2021-2028 г.“ с възложител Община Стражица/02.08.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 17. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот №107028 по КВС на землището на с. Стоките, общ. Севлиево“ с възложител Община Севлиево/30.08.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 18. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.72.91 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево“ с възложител Община Севлиево/30.08.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 19. Проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.23.42, 65927.23.43, 65927.23.72, 65927.23.45, 65927.23.73, 65927.23.74, 65927.23.55, 65927.23.56, 65927.23.57, 65927.23.144, 65927.23.145, 65927.23.146, 65927.23.147, 65927.23.148, 65927.23.149, 65927.23.75, 65927.23.141, 65927.23.58, 65927.23.76, 65927.23.94, 65927.23.59, 65927.23.77, 65927.23.106, 65927.23.79, 65927.23.80, 65927.23.81, 65927.23.95, 65927.23.110, 65927.23.107, 65927.23.108, 65927.23.109, 65927.23.118, 65927.23.82, 65927.23.83, 65927.23.84, 65927.23.85, 65927.23.97, 65727.23.111, 65927.23.119, 65927.23.121, 65927.23.120, 65927.23.128, 65927.23.98, 65927.23.99, 65927.23.113, 65927.23.114, 65927.23.115, 65927.23.116, 65927.23.122, 65927.23.123, 65927.23.124, 65927.23.130, 65927.23.131, 65927.23.132, 65927.23.133, 65927.23.125, 65927.23.135, 65927.23.136, 65927.23.126, 65927.23.134, 65927.23.137, 65927.23.138, 65927.129, 65927.24.60, 65927.24.43, 65927.23.78, 65927.23.96, 65927.23.112, 65927.23.101, 65927.23.91 по КК и КР на гр. Севлиево“ с възложител Община Севлиево/30.08.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 20. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 63673.33.30 по КК и КР на с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово“ с възложител Община Севлиево/27.09.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 21. Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.124.1, 65927.124.4, 65927.124.5, 65927.124.6, 65927.124.10, 65927.124.3, 65927.124.9, 65927.124.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“ с възложител Община Севлиево/14.10.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 22. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Златарица за периода 2021-2027 г.“ с възложител Община Златарица /08.10.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 23. Проект за „Проект за ПУП-план за регулация и план за застрояване за отреждане на ПИ 27190.300.1 „за производствени и складови дейности и инженерно-техническа инфраструктура“ с цел изграждане на фотоволтаична централас възложител ЕТ „Стоянов – Стоян Стоянов“ /13.10.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 24. Проект за „Проект за частично изменение (ЧИ) на ПУП – план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ ІІI –„за складови дейности“ и УПИ VI – „за складови дейности“ и преотреждане на УПИ IV – „за производствени и складови дейности“ за „производствени и складови дейности и за инженерно техническа инфраструктура“ с възложител „Грийн Енерджи Фирм“ ЕООД /20.10.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 25. Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.81.11 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначението на имота и обединяването му с поземлен имот с идентификатор 65927.81.10 по КК и КР на гр. Севлиево в един урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствени и складови дейности и обществено обслужване“ с възложител Община Севлиево /26.10.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 26.  „Общ устройствен план на Община Горна Оряховица“ с възложител Община Горна Оряховица /26.10.2021 г./ Искане за издаване на становище за екологична оценка
 27. Проект за „Регионална програма за управлeние на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021 – 2028 г., представляваща неразделна част от Общинските програми за опазване на околната среда на общините от регион Велико Търново – Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Златарица, Елена и Лясковец“ с възложител РСУО /26.10.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 28. Проект за „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна 2021 – 2028 г“ с възложител Община Трявна /01.11.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 29. Проект за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти с идентификатори 65927.30.96, 65927.30.95 и част от поземлен имот с идентификатор 65927.30.30 по КК и КР на гр. Севлиево като територия за „Транспорт и комуникации“ и „Техническа инфраструктура“ с възложител Община Севлиево /24.11.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 30. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Трявна 2021-2028 г.“ с възложител Община Трявна /03.12.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 31. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлени имоти №№068011, 070001 и 070003 по КВС на землището на с. Млечево, община Севлиево, област Габрово“ с възложител Община Севлиево /10.12.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 32. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Свищов 2021-2028 г.“ с възложител Община Свищов /13.12.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 33. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Елена за периода 2021-2027 г.“ с възложител Община Елена /13.12.2021 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4

 

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015