1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Проект за Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65927.96.207 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово с цел изграждане на вилна сграда“, с възложител Пламен Златев и Стефан Петров/23.01.2020 г./
 2. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново и Частичен подробен устройствен план за част от ПИ с идентификатор 58459.106.9 (с проектен идентификатор 58459.106.22) землище на с. Присово, община Велико Търново“, с възложител Вержиния Георгиева /12.02.2020 г./
 3. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в масиви с №№166, 197 и 198 по КВС в землището на гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За Мотополигон“ и Парцеларен план за водоснабдителна идейна схема към проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в кадастралните райони с №№166, 197 и 198 по КК на гр. Елена, община Елена“, с възложител Община Елена /18.02.2020 г./
 4. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Кремен Денков /26.02.2020 г./
 5. Уведомление за изготвяне план/програма  Проект за „Подробен устройствен план – парцеларен план елемнтите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на кв. Марча, гр. Дряново и с. Крънча, община Дряново, област Габрово“, с възложител Община Дряново /15.05.2020 г./
 6. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново за ПИ с идентификатор 20242.75.36, землище на гр. Дебелец, община Велико Търново“, с възложител Валентин Николов /18.05.2020 г./
 7. Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и изработване на ПУП – ПЗ за част от масив 298, ПИ 298011, м. „Горна вратия“ по КВС на с. Кръвеник, община Севлиево“, с възложител ЕТ „Мира-Н-Надка Василева“ /12.08.2020 г./
 8.  Уведомление за изготвяне план/програма Проект за „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро и водоснабдяване, благоустрояване и озеленяване, план-схеми за вертикална планировка за поземлени имоти с идентификатори: 03798.65.58, 03798.65.59, 03798.65.66, 03798.65.67, 03798.65.71, 03798.65.73 и част от 03798.120.70 по КК и КР на с. Беляковец, община Велико Търново с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за обществено озеленени площи – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /18.08.2020 г./
 9. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на с. Бижовци, община Трявна за промяна предназначението на земеделската земя с НТП „Нива“ в „За обществено обслужване, къмпинг и хотел“, с възложител Кирил Пантев /01.09.2020 г./
 10. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.28, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Ивелина Желева /01.09.2020 г./
 11. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.24, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Виолетка Желева /02.09.2020 г./
 12. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.27, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Борис Попов /03.09.2020 г./
 13. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изработване на ПУП – Парцеларен план за външно Ел захранване“ , с възложител  „Агроекспес“ ООД /02.10.2020 г./
 14. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Сухиндол за периода 2021-2027 г.“ , с възложител  Община Сухиндол /02.10.2020 г./
 15. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „План за интегрирано развитие на Община Стражица (2021-2027 г.)“ , с възложител  Община Стражица /06.10.2020 г./
 16. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за територията на новообразувани имоти №№14 и 5, кадастрален район 531 по плана за новообразувани имоти на с. Габровци, община Велико Търново“ , с възложител  Валентин Друмев /06.10.2020 г./
 17. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробни устройствени планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ , с възложител  Община Габрово /06.10.2020 г./
 18. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 и части от поземлени имоти с идентификатори 65766.508.3 и 65766.508.21 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“ , с възложител  Община Свищов /20.10.2020 г./
 19. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за елемнитите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия (ПУП – ПП) за реализиране на „Допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващи водопроводи, с. Горски Долен Тръмбеш“, с възложител Община Горна Оряховица /08.12.2020 г./
 20. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за „Изменение на СПУП по решение на МС №975/22.11.2012 г. за концесия с НКР №D-00650, за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключилена държавна собственост от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, общ. Павликени“, с възложител „Петрургия“ ЕООД /08.12.2020 г./
 21. Уведомление за изготвяне на план/програма „План за интегрирано развитие на Община Павликени за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Павликени /10.12.2020 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания