1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 • Уведомление за изготвяне план/програма /29.11.2019/ Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново” с обхват имот с идентификатор 10447.35.3 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител: Петя Тананеева Съобщение /25.02.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /31.10.2018/ Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево” с обхват имот с идентификатор 65927.24.40 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител: „Хамбергер България“ ЕООД Съобщение /10.04.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /05.04.2019/ Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и ПУП за промяна предназначението на имоти с идентификатори 65927.92.35 и 65927.92.48, местност „ДРАГЕЛИЦИТЕ” по КККР на гр. Севлиево от ниви в урегулирани поземлени имоти за „техническа инфраструктура – третиране на отпадъци“ с възложител: Иван Минев Съобщение /15.04.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /17.10.2017/ Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево” с обхват ПИ №024011 по плана на с. Богатово, общ. Севлиево  с възложител: Владимир Чамуров Съобщение /16.04.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /05.03.2019/ Проект за „Промяна предназначение на земеделска земя в ПИ 63673.23.44 и ПИ 63673.23.45 с предназначение за ведомствен паркинг и изменение на ОУП Севлиево“ с възложител: „Драго“ ЕООД Съобщение /18.04.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /17.04.2019/ Проект за „Проект за Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за ПИ№73763.16.13 в землището на с. Търхово, община Севлиево с цел изграждане на трафопост“  с възложител: Кольо Колев Съобщение /02.05.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /24.06.2019/ Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 по ПНИ на местност „Бабенец“ в землището на с.Първомайци, община Горна Оряховица“  с възложител: Община Горна Оряховица Съобщение /16.07.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /24.06.2019/ Проект за „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 65927.78.4 в землището на гр. Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя в имота за жилищно строителство и за включване на имота в строителните граници на гр. Севлиево“  с възложител: Светомир Серафимов Съобщение /24.07.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /24.06.2019/ Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ с идентификатор 59094.121.297, ПИ с идентификатор 59094.121.298, ПИ с идентификатор 59094.121.296, ПИ с идентификатор 59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор 59094.202.3 по КККР на с. Първомайци“  с възложител: Община Горна Оряховица Съобщение /09.08.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /21.08.2019/ Проект за „Смяна предназначение на земеделска земя с цел изграждане жилищна еднофамилна сграда в ПИ 40275.107.12 в землището на с. Кръвеник, общ. Севлиево“  с възложител: Веселин Петев Съобщение /04.09.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /26.07.2019/ Проект за „Подробен устройствен план – парцеларен план по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията за строеж „Външно електрозахранване на двуфамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – барбекю и басейн, поземлен имот с индентификатор 10447.35.68, м. „Картала“, гр. Велико Търново“  с възложител: Галин Анастасов и Кристиян Анастасов Съобщение /24.09.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /20.08.2019/ Проект за „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на План за застрояване (ПЗ) за ПИ 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – „за обществено обслужване“  с възложител: Симона Богданова
 • Уведомление за изготвяне план/програма /30.10.2019/ Проект заЧастично изменение на ОУПО Велико Търново за ПИ с идентификатор 10553.24.17 по КК и КР на с. Велчево, общ. Велико Търново  с възложител: Венцислав Петрунов Съобщение /11.11.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма /30.10.2019/ Проект за „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.72.61 и ПИ 65927.72.65 по КККР на гр. Севлиево и изработване на план за застрояване за  ПИ 65927.72.65 за промяна предназначението на земеделската земя в него“  с възложител: ЕТ „Райнов – Райчо Райнов“ Съобщение /11.11.2019/
 • Уведомление за изготвяне план/програма   „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 65927.50.11 и 65927.50.17 в землището на гр. Севлиево и отреждането им за „производствени и складови дейности, както и осигуряване на обществен достъп до тях“, с възложител Валентин Димитров /21.11.2019 г./
 • Уведомление за изготвяне план/програма/ Проект за „План за застрояване и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в ПИ с идентификатор 43253.64.12, землището на с. Леденик, общ. Велико Търново“  с възложител: Марин Пушкаров /12.12.2019/

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015