1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  1. Проект за „Изменение на действащия общ устройствен план  на Община Севлиево (ОУПО) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) 65927.59.118 по КК и КР на гр. Севлиево от територия за жилищни нужди в територия за обществено обслужване, в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“) и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на площадката за автосервиз, гаражи и офиси в ПИ 65927.59.117 и промяна на предназначението на ПИ (проектен) 65927.59.162, чрез образуване на УПИ І – за “обществено обслужване”, масив 59 по КККР на гр.Севлиево в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“)“ с възложител Община Севлиево/Х. Д. /12.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;   Допълнено искане за преценка с информация по Приложение №4; /26.01.2023 г./
  2. Проект за „Изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57354.300.442 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш“  с възложител Община Полски Тръмбеш /“Тиера Дел Сол 002″ ЕООД /13.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
  3. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.501.1725 и 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“  с възложител Община Севлиево/И. Ц. /18.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
  4. Проект за „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 06731.13.15 „за фотоволтаична електроцентрала“, местност „Кьосюрлюка“, с. Бряговица, община Стражица,  област Велико Търново“  с възложител  „Сън Технолоджи 1“ ООД/18.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
  5. Проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, общ. В. Търново в обхват ПИ в м. „Арга“, с идентификатори: 83586.38.10, 83586.38.11, 83586.38.12, 83586.38.13, 83586.38.14, 83586.38.15, 83586.38.16, 83586.38.17, 83586.38.18 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Аша чаир“ с идентификатори: 83586.15.1, 83586.15.2, 83586.15.3, 83568.15.4, 83586.18.1, 83586.18.38, 83586.18.2, 83586.18.3, 83586.18.4 и 83586.18.5 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Корлача“ с идентификатори: 83586.106.362, 83586.106.364, 83586.106.370, 83586.106.970, 83586.106.371, 83586.106.372, 83586.106.373, 83586.106.374, 83586.106.376, 83586.106.377, 83586.106.378 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Срещу село“ с идентификатори: 83586.10.8, 83586.10.9, 83586.10.10, 83586.10.19, 83586.10.25 и 83586.10.26 по КККР на с. Шемшево, Община Велико Търново“  с възложител  Община Велико Търново /03.02.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания