1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Проект за „Изменение на действащия общ устройствен план  на Община Севлиево (ОУПО) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) 65927.59.118 по КК и КР на гр. Севлиево от територия за жилищни нужди в територия за обществено обслужване, в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“) и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на площадката за автосервиз, гаражи и офиси в ПИ 65927.59.117 и промяна на предназначението на ПИ (проектен) 65927.59.162, чрез образуване на УПИ І – за “обществено обслужване”, масив 59 по КККР на гр.Севлиево в зона за „Обществено обслужващи функции“ („Оо“)“ с възложител Община Севлиево/Х. Д. /12.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;   Допълнено искане за преценка с информация по Приложение №4; /26.01.2023 г./
 2. Проект за „Изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57354.300.442 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш“  с възложител Община Полски Тръмбеш /“Тиера Дел Сол 002″ ЕООД /13.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 3. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за поземлен имот с идентификатор 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 65927.501.1725 и 65927.501.1726 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“  с възложител Община Севлиево/И. Ц. /18.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 4. Проект за „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 06731.13.15 „за фотоволтаична електроцентрала“, местност „Кьосюрлюка“, с. Бряговица, община Стражица,  област Велико Търново“  с възложител  „Сън Технолоджи 1“ ООД/18.01.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 5. Проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, общ. В. Търново в обхват ПИ в м. „Арга“, с идентификатори: 83586.38.10, 83586.38.11, 83586.38.12, 83586.38.13, 83586.38.14, 83586.38.15, 83586.38.16, 83586.38.17, 83586.38.18 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Аша чаир“ с идентификатори: 83586.15.1, 83586.15.2, 83586.15.3, 83568.15.4, 83586.18.1, 83586.18.38, 83586.18.2, 83586.18.3, 83586.18.4 и 83586.18.5 по КККР на с. Шемшево, ПИ в м. „Корлача“ с идентификатори: 83586.106.362, 83586.106.364, 83586.106.370, 83586.106.970, 83586.106.371, 83586.106.372, 83586.106.373, 83586.106.374, 83586.106.376, 83586.106.377, 83586.106.378 по КККР на с. Шемшево и ПИ в м. „Срещу село“ с идентификатори: 83586.10.8, 83586.10.9, 83586.10.10, 83586.10.19, 83586.10.25 и 83586.10.26 по КККР на с. Шемшево, Община Велико Търново“  с възложител  Община Велико Търново /03.02.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 6. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и изработване на Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“  с възложител  Община Велико Търново/“Тиера Дел Сол 002″  ЕООД /07.03.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 7. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Свищов за поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49028.142.20 по КК и КР на с. Морава, община Свищов, област Велико Търново“  с възложител  Община Свищов/“Кемапул“ ООД /30.03.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 8. Проект за „Изменение на ОУПО Свищов за имот с идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на с. Совата, община свищов“ и „проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 65766.932.22 по КККР на с. Совата, община Свищов“  с възложител  Община Свищов/“Совата“ ЕАД /06.04.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 9. Проект за „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 23947.41.19, м. „Матея“ по КК и КР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово“  с възложител  „Меридиан 28“ ЕООД/„Балкан Солар 2022“ ООД  /04.05.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 10. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево и Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69417.63.31, 69417.63.37и 69417.482.661 по КК и КР на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово“  с възложител  Община Севлиево /Димитър Косев  /05.05.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 11. Проект за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06896.270.10 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“  с възложител  Р. С.  /23.05.2023 г./  Искане за преценка с информация по Приложение №4;    Допълнено искане /31.05.2023/
 12. Проект за Проект за изменение на ОУП – Павликени и ПУП-ПРЗ за ПИ 07123.48.34 в землището на с. Бутово, общ. Павликени за изграждане на възлова и повишаваща подстанция; изграждане на фотоволтаична централа в УПИ –I, кв. 79 по плана на с. Бутово, общ. Павликени и изготвяне на парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура между двата имота“  с възложител Община Павликени/“Слънце Бутово“ ООД /23.05.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 13. Проект за Горскостопански програми за имоти с идентификатори 04460.85.43, 04460.85.41, 04460.85.44, 04460.85.42, 04460.85.47 и 04460.85.46 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново“  с възложител С. Д. /31.05.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 14. Проект за Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2023 – 2027 г. с възложител Община Габрово /31.05.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 15. Проект за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 04460.85.48 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново“ с възложител С. Д. /31.05.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 16. Проект за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 83171.199.23 и 83171.206.13, по КККР на с. Шилковци, община Елена, област Велико Търново“ с възложител Ю. Й. /31.05.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 17. Проект за „Подробен усройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 37784.94.1 по КК и КР на с. Козловец, общ. Свищов с цел промяна на предназначението му“ с възложител  Община Свищов /07.06.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 18. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Елена (ОУПО) и частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 27190.501.47 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“ с възложител  Община Елена/Л. Г. /08.06.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 19. Проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на община Павликени и изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48550.91.523 по КК и КР на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново“ с възложител  Община Павликени/ „АгромаксрООД /29.06.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 20. Проект за „Изменение на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 72607.784.6 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново“ с възложител  Николай Атанасов /11.07.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 21. Проект за „Програма за опазване на околната среда на община Елена 2023 – 2028 г. с възложител  Община Елена /12.07.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; ПООС
 22. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№106, 151, 089, 057, 066, 056, 018, 129, 130, 131, 132, 020 на Общински съвет – Севлиево“, с възложител Община Севлиево /13.07.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 23. Проект за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 06896.250.10 и 06896.222.53 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Радослав Славов /01.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 24. Проект за „Изменение на горскостопанска програма (ГСП) за имот с идентификатор 87326.200.70 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, с възложител  Пенчо Мъглов /04.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 25. Проект за „Горскостопанска програма за поземлени имот с идентификатор 87326.201.41 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“ и Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87326.201.1 и 87326.204.13 по КК и КР на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново“ с възложител  Пенчо Мъглов /04.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 26. Проект за „Изменение на горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.248.16 по КК и КР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново с възложител  Николай Атанасов /04.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 27. Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Елена (ОУПО) с обхват ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, за определяне на „земеделска територия с допустима промяна на предназначението“ и „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 27190.13.12 по КККР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново в „за нискоетажно жилищно застрояване“ – /Жм/“ с възложител  Община Елена/ Владислав Велев /07.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 28. Проект за Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06896.270.13 по КККР на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново“ с възложител  Димка Стоянова /07.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 29. Проект за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 14218.321.497, 14218.318.421, 14218.318.430, 14218.321.251 и 14218.321.224 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово с възложител Пламен Тихов /07.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 30. Проект за Частично изменение на плана за регулация и план за застрояване, с които урегулирани поземлени имоти І и ІІ в кв. 5, с. Чешма, община Златарица да се разделят на единадесет самостоятелни урегулирани поземлени имота за ниско жилищно застрояване, в т.ч. обособяване на обслужваща улица“ с възложител „Еко Пиг 2011“ ЕООД /23.08.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 31. Проект за Проект за изменение на ОУП на община Елена за имоти с идентификатори 27190.62.1 и 27190.62.14 по КК и КР на гр. Елена и ПУП-ПЗ за имот 27190.62.14″ с възложител Община Елена/ „Рамони“ ООД /05.09.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 32. Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Трявна (ОУПО) с обхват ПИ с идентификатор 81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово, попадащ в земеделски територии – обработваеми земи – ниви, за определяне на „Предимно производствена устройствена зона“ – /Пп/“ и „Подробен устойствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 81058.313.105 по КККР на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово в „за фотоволтаична електроцентрала“ с възложител Община Трявна/ „Съни Ленд 003“ ЕООД /13.09.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 33. Проект за „План извлечение за възобновителни и отгледни сечи във вододайни зони, които ще се реализира в землищата на с. Кръвеник и Стоките, общ. Севливо с възложител ТП ДЛС „Росица“ /13.09.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 34. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояван (ПУП-ПЗ) е за ПИ с идентификатор 35273.62.5 по КККР на с. Калайджии, община Златарица за промяна предназначението на земеделската земя за застрояване с фотоволтаична централа с възложител„Ем Би Си Трейд“ ЕООД /12.10.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; План; /16.10.2023 г./ Коригирано искане
 35. Проект за Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ до 2027 г.“ с възложител „СНЦ „Павликени – Полски Тръмбеш“ /30.10.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;  
 36. Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро, водоснабдяване и благоустрояване за поземлени имоти с идентификатори 30962.305.54, 30962.305.50, 30962.305.51 и 30962.305.53 по КК и КР на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново с цел разширение на гробищен парк“ с възложител Община Златарица /01.11.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;  
 37. Проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно Решения №№146, 147, 148, 023, 172, 207, 197 на Общински съвет – Севлиево“ с възложител Община Севлиево /16.11.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;  Проект;
 38. Проект за Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево (с модул за всяка от общините Севлиево, Дряново,Сухиндол) за периода 2021–2028 г“ с възложител Община Севлиево /22.11.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;  Програма;
 39. Проект за Горскостопански програми за поземлени имоти с идентификатори 72607.833.4 и 72607.785.16 по КК и КР на с. Тодювци, община Елена“ с възложител Пенчо Мъглов /28.11.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; 
 40. Проект за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори, собственост на ТП ДГС „Еленас възложител ТП ДГС  „Елена“ /30.11.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; 
 41. Проект за „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 на територията на Община Трявна, област Габровос възложител Община Трявна /08.12.2023 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015