1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново и Частичен подробен устройствен план за част от ПИ с идентификатор 58459.106.9 (с проектен идентификатор 58459.106.22) землище на с. Присово, община Велико Търново“, с възложител Вержиния Георгиева /отг. на 12.02.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 2. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Марин Пушкаров /отг. на 12.02.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 3. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и ПУП за промяна предназначението на имоти с идентификатори 65927.92.35 и 65927.92.48, местност „ДРАГЕЛИЦИТЕ” по КККР на гр. Севлиево от ниви в урегулирани поземлени имоти за „техническа инфраструктура – третиране на отпадъци“, с възложител Иван Минев /отг. на 12.04.2019 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 4. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в масиви с №№166, 197 и 198 по КВС в землището на гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За Мотополигон“ и Парцеларен план за водоснабдителна идейна схема към проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в кадастралните райони с №№166, 197 и 198 по КК на гр. Елена, община Елена“, с възложител Община Елена /отг. на 28.02.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 5. Проект за „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на План за застрояване (ПЗ) за ПИ 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – „за обществено обслужване“, с възложител Симона Богданова /отг. на 02.03.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 6. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Кремен Денков /отг. на 21.05.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 7. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65927.96.207 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово с цел изграждане на вилна сграда“, с възложител  Пл. Златев /отг. на 10.06.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 8. Проект за „Частично изменение на ОУПО Велико Търново за ПИ с идентификатор 10553.24.17 по КК и КР на с. Велчево, общ. Велико Търново“, с възложител  В. Петрунов /отг. на 21.07.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 9. Проект за „Проект за Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за ПИ№73763.16.13 в землището на с. Търхово, община Севлиево с цел изграждане на трафопост“, с възложител  К. Колев /отг. на 17.08.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 10. Проект за „ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура в землището на гр. Свищов, община Свищов за осигуряване на устройствена основа за изграждане на водовземно съоръжение, помпена станция и напорен тръбопровод за напояване на орехови градини в поземлени имоти с идентификатори 65766.131.17 и 65766.126.28 по КК и КР на гр. Свищов“, с възложител „Сортови семена Елит 2001“ ЕООД /отг. на 18.08.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 11. Проект за „Подробен устройствен план – парцеларен план елемнтите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на кв. Марча, гр. Дряново и с. Крънча, община Дряново, област Габрово“, с възложител Община Дряново /отг. на 20.08.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 12. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.28, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Ивелина Желева /отг. на 15.09.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 13. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.24, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Виолетка Желева /отг. на 15.09.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 14. Проект за „Частично изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и план-схеми с парцеларни планове за електро и водоснабдяване, благоустрояване и озеленяване, план-схеми за вертикална планировка за поземлени имоти с идентификатори: 03798.65.58, 03798.65.59, 03798.65.66, 03798.65.67, 03798.65.71, 03798.65.73 и част от 03798.120.70 по КК и КР на с. Беляковец, община Велико Търново с цел обособяване на територия с устройствен режим „Зона за обществено озеленени площи – Оз“ и с основно функционално предназначение за „Гробищен парк – Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 18.08.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4/
 15. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Сухиндол за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Сухиндол /отг. на 09.10.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4/
 16. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Стражица за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Стражица /отг. на 15.10.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4/
 17. Проект за „Подробни устройствени планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“, с възложител Община Габрово /отг. на 26.10.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4/
 18. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 и части от поземлени имоти с идентификатори 65766.508.3 и 65766.508.21 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител Община Свищов /отг. на 23.11.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4/
 19. Проект за „Допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващи водопроводи, с. Горски Долен Тръмбеш“, с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 09.12.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 20. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 04025.19.19 по КК и КР на с. Бижовци, община Трявна за промяна предназначението на земеделската земя с НТП „Нива“ в „За обществено обслужване, къмпинг и хотел“, с възложител Кирил Пантев /отг. на 11.12.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
 21. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43253.64.27, местност „Саламатя“, землище с. Леденик, община В. Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Борис Попов /отг. на 16.12.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;
 22. Проект за „Изменение на СПУП по решение на МС №975/22.11.2012 г. за концесия с НКР №D-00650, за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключилена държавна собственост от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, общ. Павликени“, с възложител „Петрургия“ ЕООД /отг. на 16.12.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4; Доп. искане /20.01.21/
 23. Проект за „План за интегрирано развитие на Община Павликени за периода 2021-2027 г.“, с възложител Община Павликени /отг. на 21.12.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4;

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015