1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
  1. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново и Частичен подробен устройствен план за част от ПИ с идентификатор 58459.106.9 (с проектен идентификатор 58459.106.22) землище на с. Присово, община Велико Търново“, с възложител Вержиния Георгиева /отг. на 12.02.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  2. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Марин Пушкаров /отг. на 12.02.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  3. Проект за „Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и ПУП за промяна предназначението на имоти с идентификатори 65927.92.35 и 65927.92.48, местност „ДРАГЕЛИЦИТЕ” по КККР на гр. Севлиево от ниви в урегулирани поземлени имоти за „техническа инфраструктура – третиране на отпадъци“, с възложител Иван Минев /отг. на 12.04.2019 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
  4. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в масиви с №№166, 197 и 198 по КВС в землището на гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За Мотополигон“ и Парцеларен план за водоснабдителна идейна схема към проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в кадастралните райони с №№166, 197 и 198 по КК на гр. Елена, община Елена“, с възложител Община Елена /отг. на 28.02.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  5. Проект за „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на План за застрояване (ПЗ) за ПИ 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – „за обществено обслужване“, с възложител Симона Богданова /отг. на 02.03.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  6. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди“, с възложител Кремен Денков /отг. на 21.05.2020 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  7. Проект за „Изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за Подробен устросйтвен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65927.96.207 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово с цел изграждане на вилна сграда“, с възложител  /отг. на 10.06.2020 г./ Искане за преценка с информация по Приложение №4
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания