1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Съобщения във връзка с чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

  • Проект за „Промяна предназначение на земеделска земя в ПИ 63673.23.44 и ПИ 63673.23.45 с предназначение за ведомствен паркинг и изменение на ОУП Севлиево”, с възложител: „Драго“ ЕООД /отг. на 17.05.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4 
  • Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево”, с възложител: Владимир Чамуров /отг. на 17.05.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  • Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 по ПНИ на местност „Бабенец“ в землището на с.Първомайци, община Горна Оряховица”, с възложител: Община Горна Оряховица/отг. на 26.07.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  • Проект за „Подробен устройствен план – парцеларен план по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията за строеж „Външно електрозахранване на двуфамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – барбекю и басейн, поземлен имот с индентификатор 10447.35.68, м. „Картала“, гр. Велико Търново”, с възложител: Галин Анастасов и Кристиян Анастасов /отг. на 24.09.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
  • Проект за Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 65927.78.4 в землището на гр. Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя в имота за жилищно строителство и за включване на имота в строителните граници на гр. Севлиево”, с възложител: Светомир Серафимов /отг. на 25.09.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания