1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 1.  Проект за „Промяна предназначението на ПИ с идентификатори 73465.25.7, 73465.36.3 по КК и КР на с. Туркинча, община Дряново и ПИ с идентификатори 36751.45.10, 36751.46.18, 36751.44.5, 36751.105.2, 36751.101.6 по КК и КР на с. Керека, община Дряново с цел изграждане на жилищни сгради”, с възложител: Петър Петров /отг. на 15.01.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 2. Проект за „Изготвяне на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево”, с възложител: Община Севлиево /отг. на 22.02.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 3. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево” с обхват имот с идентификатор 65927.24.40 по КК и КР на гр. Севлиево”, с възложител:  „Хамбергер България“ ЕООД /отг. на 25.04.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 4. Проект за „Промяна предназначение на земеделска земя в ПИ 63673.23.44 и ПИ 63673.23.45 с предназначение за ведомствен паркинг и изменение на ОУП Севлиево”, с възложител: „Драго“ ЕООД /отг. на 17.05.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4 
 5. Проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево”, с възложител: Владимир Чамуров /отг. на 17.05.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 6. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 по ПНИ на местност „Бабенец“ в землището на с.Първомайци, община Горна Оряховица”, с възложител: Община Горна Оряховица/отг. на 26.07.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 7. Проект за „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ с идентификатор 59094.121.297, ПИ с идентификатор 59094.121.298, ПИ с идентификатор 59094.121.296, ПИ с идентификатор 59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор 59094.202.3 по КККР на с. Първомайци”, с възложител: Община Горна Оряховица/отг. на 21.08.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 8. Проект за „Подробен устройствен план – парцеларен план по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията за строеж „Външно електрозахранване на двуфамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – барбекю и басейн, поземлен имот с индентификатор 10447.35.68, м. „Картала“, гр. Велико Търново”, с възложител: Галин Анастасов и Кристиян Анастасов /отг. на 24.09.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 9. Проект за Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 65927.78.4 в землището на гр. Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя в имота за жилищно строителство и за включване на имота в строителните граници на гр. Севлиево”, с възложител: Светомир Серафимов /отг. на 25.09.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 10. Проект за „Промяна предназначението на ПИ 40275.107.12 в землището на с. Кръвеник, община Севлиево с цел изграждане на жилищна еднофамилна сграда, с възложител: Веселин Петев/отг. на 21.11.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4
 11. Проект за „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.72.61 и ПИ 65927.72.65 по КККР на гр. Севлиево и изработване на план за застрояване за  ПИ 65927.72.65 за промяна предназначението на земеделската земя в него, с възложител: ЕТ „Райнов-Райчо Райнов“ /отг. на 29.11.2019 г./Искане за преценка с информация по Приложение №4

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015