1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 05.08.2021 г. експерт на РИОСВ – Велико Търново участва в комисия за приемане на техническата рекултивация на общинското депо за битови отпадъци на територията на община Павликени. Дейностите са приключени успешно, като на територията на депото от 42,873 дка е изграден горен изолационен екран, газоотвеждаща система, система за събиране, отвеждане и пречистване на инфилтрата, експлоатационен път, система за улавяне и отвеждане на повърхностни води, система за мониторинг топографията на депото и на подземни води. Следващият етап е изпълнение на етап Биологична рекултивация, която ще се осъществява чрез затревяване върху целия терен и засаждане на храстовидна растителност. Предвидената система от вегетационни грижи с продължителност и етапност от 3 години, се състои в торене, косене, поливки и др., които се изпълняват в определен технологичен ред. Следва задължителния период от следексплоатационни грижи в т. ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) за период не по-кратък от 30 години след закриване, които за общинските депа, са ангажимент на общините.

До края на месец август 2021 г . предстои приемане изпълнението на техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на община Велико Търново. На финалната права са дейностите по рекултивацията на депото на община Полски Тръмбеш. Общините Трявна и Елена също ще приключат рекултивацията на общинските си депа преди края на годината.

 

Депото преди рекултивация                             Изпълнена техническа рекултивация

Снимки: Община Павликени

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания