1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ във Велико Търново ще възложи измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ) в кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“. Измерването ще се осъществи в два пункта в продължение на две седмици.

Решението на РИОСВ беше взето, след като кметът на община Велико Търново поиска измерване качеството на въздуха в двата квартала по повод зачестили сигнали за миризми и замърсяване на въздуха в района на Южна промишлена зона. Сигналите, които постъпват в общината са по повод емисии в атмосферен въздух от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД.

Съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, кметът на дадена община има право чрез мотивирано предложение, одобрено с решение на Общинския съвет да поиска определянето на по-строги норми за допустими емисии за определени обекти и дейности. До този момент кметът на общината не се е възползвал от тази възможност.

В момента на територията на Велико Търново контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой се осъществява от пункт за мониторинг с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ. Регионалните структури към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) отговарят за правилното и коректно функциониране на тези пунктове.

РИОСВ – Велико Търново може да възлага измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция само чрез регионалните лаборатории към ИАОС. Тези мобилни станции са оборудвани и акредитирани за измерване на показателите серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид и озон.

Общинският съвет във Велико Търново прие „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015-2020” на 30 март 2017 г. За изпълнението на програмата отговаря кметът на съответната община съвместно със заинтересуваните физически и юридически лица.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания