1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

РИОСВ Велико Търново днес отчита своята дейност от  началото на 2018 г. За посочения период са извършени 375 проверки на 350 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 223 са по утвърден годишен план на инспекцията. Извънредните проверки са 152, за изпълнение на дадени предписания, по сигнали и жалби от граждани и по писма на дружества и институции. В рамките на осъществения контрол са издадени 100 предписания за привеждане на дейности в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

За периода в инспекцията са постъпили 35 сигнала и 11 жалби за замърсявания на компонентите на околната среда. По всички са извършени проверки и са предприети необходимите административни мерки.

В резултат на контролната дейност са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения като неводене на отчетност за отпадъците, нерегламентирано изгаряне и съхранение на отпадъци, неизпълнение на предписание на РИОСВ, не уведомяване на компетентния орган на най-ранен етап за инвестиционно предложение, замърсяване на водите. Издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 26 400 лв.  Наложени са три текущи месечни санкции в размер на 2391,47 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите норми по компонентите „въздух“ и „води“.

От началото на годината до края на май са събрани общо 34104 лв. от наложени глоби и санкции. От получените суми 27283 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Свищов – 7500,72 лв.,  Велико Търново – 8195,73 лв. и Габрово  – 11398,95 лв..

Информация за контролната дейност на инспекцията се публикува ежемесечно на сайта на РИОСВ-Велико Търново.

Работа при нас
Language
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания