1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ Велико Търново днес отчита своята дейност от  началото на 2018 г. За посочения период са извършени 375 проверки на 350 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 223 са по утвърден годишен план на инспекцията. Извънредните проверки са 152, за изпълнение на дадени предписания, по сигнали и жалби от граждани и по писма на дружества и институции. В рамките на осъществения контрол са издадени 100 предписания за привеждане на дейности в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

За периода в инспекцията са постъпили 35 сигнала и 11 жалби за замърсявания на компонентите на околната среда. По всички са извършени проверки и са предприети необходимите административни мерки.

В резултат на контролната дейност са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения като неводене на отчетност за отпадъците, нерегламентирано изгаряне и съхранение на отпадъци, неизпълнение на предписание на РИОСВ, не уведомяване на компетентния орган на най-ранен етап за инвестиционно предложение, замърсяване на водите. Издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 26 400 лв.  Наложени са три текущи месечни санкции в размер на 2391,47 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите норми по компонентите „въздух“ и „води“.

От началото на годината до края на май са събрани общо 34104 лв. от наложени глоби и санкции. От получените суми 27283 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Свищов – 7500,72 лв.,  Велико Търново – 8195,73 лв. и Габрово  – 11398,95 лв..

Информация за контролната дейност на инспекцията се публикува ежемесечно на сайта на РИОСВ-Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания