1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Три проверки по сигнали на граждани за умряла риба и замърсени води извършиха експерти на РИОСВ – Велико Търново съвместно с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда на 09 и 10 юли 2022 г. Получените резултати от анализите на място сочат, че стойностите на показателите са в рамките на обичайните стойности за повърхностни води и не показват химическо замърсяване на река Янтра и река Белица в проверените участъци.

При проверката на място на река Янтра в района около моста на с. Върбица, общ. Горна Оряховица е установено, че реката е маловодна, с макрофитни обраствания и застойни участъци. В застойния участък, на около 100 м под моста по течението на реката, се наблюдават единични екземпляри умряла риба. По брега на речното легло не се наблюдават видими отложения от замърсявания и наслагвания. От представител на Регионалната лаборатория на място са измерени следните стойности на показателите за качеството на водата – рН – 8,01, разтворен кислород – 5,53 мгО2/л, наситеност с кислород 73,2%, температура – 25,2оС и електропроводимост – 525 µS/см.

Извършена е проверка по сигнал, че река Белица в град Дебелец тече в тъмен цвят. Установено е, че реката при теления мост е маловодна, с макрофитни обраствания и видимо мътна. Не е констатирано наличие на умряла риба. Извършена е проверка и на животновъдния обект за отглеждане на едър преживен добитък преди теления мост над река Белица. По брега на речното легло, под сградите на животновъдния обект, не са наблюдавани видими отложения от фекална маса и водата в реката е бистра, без миризми и наслагвания. На място са измерени следните стойности на показателите за качеството на водата – рН – 7,77, разтворен кислород – 3,47 мгО2/л, наситеност с кислород 42,7%, температура – 24,7оС и електропроводимост – 470 µS/см.

При проверката на река Янтра при моста при с. Драганово общ. Горна Оряховица по сигнал за умряла риба и пяна е установено, че реката е маловодна и видимо мътна. Не е констатирано наличие на умряла риба и пяна, а големи количества дървета и отпадъци от пластмаса (бутилки от безалкохолни напитки) под моста, които пречат на проводимостта на реката. От представител на Регионална лаборатория на място са измерени следните стойности на показателите за качеството на водата: рН – 7,31, разтворен кислород – 2,3 мгО2/л, наситеност с кислород 28,8%, температура – 25оС и електропроводимост – 536 µS/см. На взетите водни проби ще бъде извършен анализ в лабораторни условия по показатели: азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, ХПК, БПК5 и общ фосфор (като Р). Получените резултати ще бъдат сравнени с Наредба Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. В района на село Драганово няма промишлени източници, които да доведат до замърсяване на реката.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания