1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През юни от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 134 проверки на 124 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. 16 от тях са проверени комплексно – по два или повече компоненти и фактори на околната среда, 59 проверки са осъществени за спазване на законодателството по отпадъците, 23 по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Проверени са билкозаготвителни пунктове, обекти по водите и др. В рамките на осъществения контрол са издадени 21 предписания.

Експертите са се отзовали на сигнали на граждани, писма на институции и дружества. Граждани са сигнализирали за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на Горна Оряховица, Велико Търново и с. Димча, общ. Сухиндол, както и за изливане на отпадъчни води, за шум и миризми, запрашеност на въздуха.

През периода са съставени шест акта за установени нарушения на законодателство по въздуха и отпадъците: за неподдържане на досиета за стационарното климатично оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент или повече флуорсъдържащи парникови газове, неизвършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, за извършване на дейности с отпадъци без документ по Закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадено предписание. Издадени са 3 (три) наказателни постановления на обща стойност 4000 лв.

При контролните проверки през юни е установено, че общините са организирали почистване на нерегламентирани сметища в землищата на гр. Стражица, селата Бряговица, Царски извор, Климентово, Раданово, поречие на Елийска река (Климентово и Обединение), гр. Габрово, селата Райновци-Думници, Скалско, Караиванца, Маноя, Радевци, Черновръх и гр. Трявна.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 10 072,98 лв. От получените суми 8 058,39 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Стражица (4356 лв.), Община Свищов (1600 лв.) и Община Велико Търново (1657 лв.).

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания