1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на р. Янтра при с. Драганово и при с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица.

При проверката на посочените места се установи наличие на измряла риба, основно в застойните участъци с големи макрофитни обраствания. В коритото на реката се наблюдава голямо количество водорасли и водна леша.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени следните стойности на показателите:

  • р. Янтра при с. Драганово – рН – 7,89; Разтворен кислород – 7,29 мгО2/л, наситеност с кислород 94,5 % – Температура – 29,4оС и Електропроводимост – 542 µS/см
  • р. Янтра при с. Горски Долен Тръмбеш – рН – 8,01; Разтворен кислород – 6,45, наситеност с кислород 90,5 % мгО2/л, Температура – 28,7оС и Електропроводимост – 524 µS/см.

Получените резултати са в рамките на нормалните стойности и не показват химическо замърсяване на реката в наблюдаваните участъци.

При огледа на застойните зони в района на р. Янтра при с. Драганово се наблюдава интензивно отделяне на мехурчета, което е в резултат на протичащи гнилостни процеси от дънни утайки (еутрофикация) и може да е причина за измирането на рибата.

Проверени са всички възможни източници на заустване на отпадъчни води в участъка на р. Янтра от моста при гр. Долна Оряховица до с. Драганово:

  • Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Горна Оряховица – станцията работи в нормален режим, не е установено нерегламентирано заустване.
  • „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица – взета е водна проба от изходната тръба на заустващите отпадъчни води от „Захарни заводи“ АД в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. След получаване на резултатите от анализа ще бъде направена оценка за спазването на поставените индивидуални норми за заустване.
  • свинекомплекс “Геран-99” ООД, намиращ се в близост до р. Янтра, преди с. Козаревец – проверката установи, че изградената на територията на комплекса лагуна, която няма връзка с р. Янтра, е празна. Торовата маса се съхранява в събирателна шахта на мястото на образуване и се извозва за наторяване. Предстои разширение на съществуващата лагуна.
  • два животновъдни обекта в с. Върбица и един в с. Писарево – не е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Янтра или нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в реката.

За измирането на рибата, както и за резултатите от извършените анализи на място на качеството на водите е уведомена Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания