1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния извършиха съвместни проверки за контрол на трансграничния превоз на отпадъци по река Дунав в периода 25-26 юли 2013 г. в три пункта: Зимнич – Свищов, Гюргево – Русе и Кълъраш – Силистра.

Проверките имат за цел обмяна на опит и добри практики за контрол по прилагане на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превоза на отпадъци. България и Румъния като държави-членки на Европейския съюз трябва да прилагат тази специфична част от европейското законодателство за управление на отпадъците, който е ключов приоритет на екологичната политика на ЕС.

Извършването на документални и визуални проверки цели установяване на прилаганите процедури и режими за контрол върху превоза на отпадъци в зависимост от произхода, местоназначението и маршрута, вида на превозваните отпадъци и начина на третиране, който се прилага върху отпадъците в мястото на тяхното назначение.

На митнически пункт Гюргево – Русе, експертите провериха около 30-40 превозни средства, а на пункт Кълъраш – Силистра – 10 броя превозни средства (камиони и бусове). При едно от превозните средства е констатирана липса на нотификация от румънската страна, и случаят е отнесен към компетентните органи на Румъния. За останалите превозни средства не са констатирани нарушения. На митнически пункт Зимнич – Свищов експертите констатират много ограничен трафик. Извършена е проверка на тир, превозващ кожени облекла от Турция за Дания, при която не са констатирани нарушения.

Проверките и направеното експертно обсъждане на резултатите от тях показават, че двете страни България и Румъния прилагат пряко Регламент 1013/2006, имат добри практики за контрол и следят стриктно за спазване на изискванията за превоза на отпадъци в рамките на общността. Нарастването на обема на трансграничнoто движение на отпадъци е в резултат на факта, че отпадъците се търгуват като вторични суровини, заместители на ценни природни ресурси и източници на енергия. От друга страна, превозът на отпадъци, особено когато става дума за опасни отпадъци, може да се превърне в заплаха за човешкото здраве и околната среда.

Проверките се реализираха в сътрудничество с румънските и български митнически служби, които оказаха пълно съдействие на екоинспекторите.

Работната визита е поредната съвместна дейност между партньорите в рамките на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Снимки от събитието може да видите тук.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания