1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния ще обменят опит и добри практики за превенция на риска в трансграничния регион на река Дунав в рамките на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Посещението с учебна цел се организира в периода от 08 до 10 октомври 2013 г. в с. Арбанаси, в  партньорство с Фондация „Публичност на Европерспективите“. Неговата цел е обмяна на опит и знания за ефективното прилагане на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и двете директиви за защита на биологичното разнообразие на Европа, в основата на изграждането на европейската природозащитна мрежа Натура 2000 – за опазване на птиците и местообитанията.

Експертите от Велико Търново ще запознаят румънските си колеги с изискванията на българското екологично законодателство в областта на подготовката, провеждането и докладването наконтролна проверка на обект с комплексно разрешително. Предвидено е посещение на място в „Свилоза“ АД, гр. Свищов за представяне на направените инвестиции за опазване на атмосферния въздух, водите и почвите. Презентацията за състоянието и развитието на европейската мрежа Натура 2000 в България ще бъде представена заедно с информация за защитена зона „Вардим“, която попада в обхвата на двете директиви за Натура 2000.

В рамките на посещението, експертите на регионалната инспекция и на Националната служба за екологична охрана на Румъния ще обсъдят добри практики за превенция на риска в трансграничния регион на река Дунав. Практиките ще бъдат описани и представени в съвместен наръчник с добри практики.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания