1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

 Съобщение за инвестиционно предложение за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново” с обхват имот с идентификатор 10447.35.3 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител Петя Тананеева /отг. на 25.02.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево” с обхват имот с идентификатор 65927.24.40 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител ”Хамбергер България” ЕООД /отг. на 10.04.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение за Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и ПУП за промяна предназначението на имоти с идентификатори 65927.92.35 и 65927.92.48, местност „ДРАГЕЛИЦИТЕ” по КККР на гр. Севлиево от ниви в урегулирани поземлени имоти за „техническа инфраструктура – третиране на отпадъци , с възложител Иван Минев /отг. на 15.04.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево” с обхват ПИ №024011 по плана на с. Богатово, общ. Севлиево , с възложител Владимир Чамуров /отг. на 16.04.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение за Промяна предназначение на земеделска земя в ПИ 63673.23.44 и ПИ 63673.23.45 с предназначение за ведомствен паркинг и изменение на ОУП Севлиево , с възложител ”Драго” ЕООД /отг. на 18.04.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение за Проект за Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за ПИ№73763.16.13 в землището на с. Търхово, община Севлиево с цел изграждане на трафопост”  , с възложител Кольо Колев /отг. на  02.05.2019 г./

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания