1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

● Съобщение за план/програма  за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново” с обхват имот с идентификатор 10447.35.3 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител Петя Тананеева /отг. на 25.02.2019 г./

 Съобщение за план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево” с обхват имот с идентификатор 65927.24.40 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител „Хамбергер България“ ЕООД /отг. на 10.04.2019 г./

 Съобщение за план/програма за Изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево (ОУПО) и ПУП за промяна предназначението на имоти с идентификатори 65927.92.35 и 65927.92.48, местност „ДРАГЕЛИЦИТЕ” по КККР на гр. Севлиево от ниви в урегулирани поземлени имоти за „техническа инфраструктура – третиране на отпадъци , с възложител Иван Минев /отг. на 15.04.2019 г./

 Съобщение за план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево” с обхват ПИ №024011 по плана на с. Богатово, общ. Севлиево , с възложител Владимир Чамуров /отг. на 16.04.2019 г./

 Съобщение за план/програма за Промяна предназначение на земеделска земя в ПИ 63673.23.44 и ПИ 63673.23.45 с предназначение за ведомствен паркинг и изменение на ОУП Севлиево , с възложител „Драго“ ЕООД /отг. на 18.04.2019 г./

 Съобщение за план/програма за  Проект за Изменение на Общ устройствен план на община Севлиево за ПИ№73763.16.13 в землището на с. Търхово, община Севлиево с цел изграждане на трафопост”  , с възложител Кольо Колев /отг. на  02.05.2019 г./

 Съобщение за план/програма за  Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ 130.1439, ПИ 130.1438, ПИ 130.1440, ПИ 130.1435, част от ПИ 130.1441, ПИ 133.1650, ПИ 133.112, ПИ 133.1648, ПИ 133.1647 и част от ПИ 133.1659 по ПНИ на местност „Бабенец”  , с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 16.07.2019 г./

 Съобщение за план/програма  за  „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 65927.78.4 в землището на гр. Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя в имота за жилищно строителство и за включване на имота в строителните граници на гр. Севлиево”  , с възложител Светомир Серафимов /отг. на 24.07.2019 г./

  Съобщение за план/програма  за  „Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ с идентификатор 59094.121.297, ПИ с идентификатор 59094.121.298, ПИ с идентификатор 59094.121.296, ПИ с идентификатор 59094.120.300, ПИ с идентификатор 59094.121.299 и част от ПИ с идентификатор 59094.202.3 по КККР на с. Първомайци, с възложител Община Горна Оряховица /отг. на 09.08.2019 г./

  Съобщение за план/програма  за  „Промяна предназначението на ПИ 40275.107.12 в землището на с. Кръвеник, община Севлиево с цел изграждане на жилищна еднофамилна сграда, с възложител Веселин Петев /отг. на 04.09.2019 г./

  Съобщение за план/програма  за  „Подробен устройствен план – парцеларен план по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията за строеж „Външно електрозахранване на двуфамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – барбекю и басейн, поземлен имот с индентификатор 10447.35.68, м. „Картала“, гр. Велико Търново, с възложител Галин Анастасов и Кристиян Анастасов /отг.на 19.09.2019 г./

 Съобщение за план/програма  за  „ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура в землището на гр. Свищов, община Свищов за осигуряване на устройствена основа за изграждане на водовземно съоръжение, помпена станция и напорен тръбопровод за напояване на орехови градини в поземлени имоти с идентификатори 65766.131.17 и 65766.126.28 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „Сортови семена Елит“ ЕООД /отг.на 19.09.2019 г./

 Съобщение за план/програма  за  „Частично изменение на ОУПО Велико Търново за ПИ с идентификатор 10553.24.17 по КК и КР на с. Велчево, общ. Велико Търново, с възложител В.Петрунов /отг.на 11.11.2019 г./

 Съобщение за план/програма  за  „Изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.72.61 и ПИ 65927.72.65 по КККР на гр. Севлиево и изработване на план за застрояване за  ПИ 65927.72.65 за промяна предназначението на земеделската земя в него, с възложител ЕТ „Райнов-Райчо Райнов“ /отг.на 11.11.2019 г./

 Съобщение за план/програма  за  „Изработване на проект за изменение на ОУПО Севлиево и на План за застрояване (ПЗ) за ПИ 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – „за обществено обслужване, с възложител Симона Богданова /отг.на 02.12.2019 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015