1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2024 г,

1. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 70295.64.267, 70295.133.296, 70295.133.948, 70295.316.899 и 70295.316.901 по КК и КР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново за „Предимно производствена зона“, с отреждане за „фотоволтаичен парк“, с цел изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 80MW“, с възложител Сухиндол Грийнен“ ЕООД /24.01.2024 г./

Февруари 2024 г.

2. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за изменение на ОУП за ПИ 48951.33.237 и част от ПИ 48951.33.25 по КККР на с. Момин сбор, общ. Велико Търново, ПУП ПРЗ, план-схема за благоустрояване и озеленяване, план-схема за вертикална планировка и ПУП-ПП за електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп към ПЗ за част от ПИ 48951.33.25, с цел обособяване на  територия с устройствен режим „Зона за извънселищен парк- Оз“ и с основно функциално предназначение „За гробищен парк“ – разширение“, с възложител Община Велико Търново /05.02.2024 г./

3. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за изменение на ОУП за ПИ с идентификатор № 62517.85.209 и част от ПИ с идентификатор № 62517.85.18 по КККР на с. Ресен, Община Велико Търново, ПУП – План за регулация и застрояване, план – схема за благоустрояване и озеленяване, план – схема за вертикална планировка и ПУП – Парцеларни планове за електроснабдяване и водоснабдяване към ПЗ за част от ПИ с идентиф. № 62517.85.18 по КККР на с. Ресен,  Община Велико Търново с цел обособяване на територия с Устройствен режим „Зона за извънселищен парк – Оз“ и с основно функционално предназначение на „Гробищен парк – Разширение – с. Ресен, Община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /09.02.2024 г./

4. Уведомление; Графики за изготвяне на план/програма за „Проект за изменение на ОУП на Община Велико Търново и в частта за схема на пътната мрежа и Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на транспортната техническата инфраструктура – трасе на обекта и съоръжения към него, разположени върху повърхността на земята за обособяване на нов транспортен път (Северен проход) до урбанизираната територия на населеното място в землището на с. Малък чифлик, Община Велико Търново, (нова транспортна връзка от северната част на населеното място до Гл. път I-4 София – Варна)“, с възложител Община Велико Търново /09.02.2024 г./

5. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на ОУП на община Трявна с цел промяна на устройствената зона на ПИ 58284.50.146, с Престой, община Трявна в терен за „Производствени функции“ – Пп и изготвяне на ПУП-ПРЗ с цел отражение на имота „За фотоволтаично поле“, с възложител Кмет на община Трявна / ПИ Солар Парк АД /13.02.2024 г./

6. Уведомление за изготвяне на план/програма за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Севлиево във връзка със създаване на градоустройствена основа за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения на собствениците на засегнатите имоти, съгласно приложените Технически задания и Решения №068, 069, 071, 100, 102, 103 на Общински съвет – Севлиево“, с възложител Кмет на община Севлиево /18.03.2024 г./

7. Уведомление за изготвяне на план/програма Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с идентификатори поземлени имоти №№ 38710.92.25, 38710.92.31, 38710.92.32, 38710.91.1, 38710.91.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Косарка, община Дряново, област Габрово“, с възложител ВГ Грийн парк ООД /26.03.2024 г./

8. Уведомление за изготвяне на план/програма Изменение на горскостопанска програма за стопанисване на горски територии – ПИ с идентификатор 83497.237.40 по КККР на с. Шумата, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Форест груп ООД /02.05.2024 г./

9. Уведомление за изготвяне на план/програма Горскостопанска програма за ПИ №72607.806.4 и изменение на горскостопанска програма за ПИ №72607.804.5“, с възложител Б. Б. ООД /16.05.2024 г./

10. Уведомление за изготвяне на план/програма Проект за частично изменение на ОУПО Павликени за ПИ 55052.162.24 и 55052.162.25 по КККР на гр. Павликени и ПУП-ПРЗ за обединяване на същите имоти и отреждането на новообразувания имот „за производствени и складови дейности“ с възложител Община Павликени/ „Рачев-2 Агро“ ЕООД /16.05.2024 г/

11. Уведомление за изготвяне на план/програма Общ устройствен план (ОУП) за част от Община Велико Търново“, който включва следните населени места и техните землища – гр. Велико Търново, гр. Дебелец, с. Присово, с. Малки чифлик, с. Шереметя, с. Арбанаси, с. Самоводене, с. Беляковец, с. Леденик и с. Шемшево , с възложител Кмет на Община Велико Търново /29.05.2024 г/

12. Уведомление 1Уведомление 2 за изготвяне на план/програма Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 68429.210.2 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново , с възложител С. Д. /29.05.2024 г/

13. Уведомление за изготвяне на план/програма „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 14218.211.534 по КККР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“ , с възложител Р. С. /04.06.2024 г/

14. Уведомление за изготвяне на план/програма „ЧИ на ПУП – план за застрояване за приемане на ново конкретно предназначение на ПИ 16359.12.6 „за фотоволтаична електрическа централа“, гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, с възложител „Захарни заводи“ АД /28.06.2024 г/

15.  Уведомление ; Таксационно описание; за изготвяне на план/програма „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 68429.236.3 и 68429.245.18 по КК и КР на с. Средни колиби, община Елена“, с възложител „Форест и ко“ ЕООД/03.07.2024 г/

16.  Уведомление; Обяснителна записка; за изготвяне на план/програма „План-извлечение за ползване на горите в горските територии собственост на Община Елина в териториалният обхват на ТП ДГС Буйновци“, с възложител Кмет на Община Елена/09.07.2024 г/

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015