1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  1. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 70295.64.267, 70295.133.296, 70295.133.948, 70295.316.899 и 70295.316.901 по КК и КР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново за „Предимно производствена зона“, с отреждане за „фотоволтаичен парк“, с цел изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 80MW“, с възложител „Сухиндол Грийнен“ ЕООД /24.01.2024 г./
  2. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за изменение на ОУП за ПИ 48951.33.237 и част от ПИ 48951.33.25 по КККР на с. Момин сбор, общ. Велико Търново, ПУП ПРЗ, план-схема за благоустрояване и озеленяване, план-схема за вертикална планировка и ПУП-ПП за електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп към ПЗ за част от ПИ 48951.33.25, с цел обособяване на  територия с устройствен режим „Зона за извънселищен парк- Оз“ и с основно функциално предназначение „За гробищен парк“ – разширение“, с възложител Община Велико Търново /05.02.2024 г./
  3. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за изменение на ОУП за ПИ с идентификатор № 62517.85.209 и част от ПИ с идентификатор № 62517.85.18 по КККР на с. Ресен, Община Велико Търново, ПУП – План за регулация и застрояване, план – схема за благоустрояване и озеленяване, план – схема за вертикална планировка и ПУП – Парцеларни планове за електроснабдяване и водоснабдяване към ПЗ за част от ПИ с идентиф. № 62517.85.18 по КККР на с. Ресен,  Община Велико Търново с цел обособяване на територия с Устройствен режим „Зона за извънселищен парк – Оз“ и с основно функционално предназначение на „Гробищен парк – Разширение – с. Ресен, Община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /09.02.2024 г./
  4. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за изменение на ОУП на Община Велико Търново и в частта за схема на пътната мрежа и Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на транспортната техническата инфраструктура – трасе на обекта и съоръжения към него, разположени върху повърхността на земята за обособяване на нов транспортен път (Северен проход) до урбанизираната територия на населеното място в землището на с. Малък чифлик, Община Велико Търново, (нова транспортна връзка от северната част на населеното място до Гл. път I-4 София – Варна)“, с възложител Община Велико Търново /09.02.2024 г./
  5. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на ОУП на община Трявна с цел промяна на устройствената зона на ПИ 58284.50.146, с Престой, община Трявна в терен за „Производствени функции“ – Пп и изготвяне на ПУП-ПРЗ с цел отражение на имота „За фотоволтаично поле“, с възложител Кмет на община Трявна / „ПИ Солар Парк“ АД /13.02.2024 г./
  6. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за ПУП – Ел. схема и Парцеларен план. Изместване съществуващи електрически съоръжения, принадлежащи към ел. разпределителна мрежа на ЕРП Север: Електропроводно отклонение (ЕПО) от ВЕЛ 20kV „Стара река“ – П/ст Елена до МТП „Брязово“; Въздушна мрежа ниско напрежение (НН) от МТП „Брязово“, находящи  се в с. Палици, общ. Елена, обл. Велико Търново“, с възложител „Брезово 2020“ ЕООД /16.02.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015