1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
Стратегически проект
„Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав“

Резюме на проекта

Водещ партньор:
Министерство на администрацията и вътрешните работи, Главен инспекторат за извънредни ситуации, Румъния

Партньори:
Партньор 2: Министерство на вътрешните работи – България

Партньор 3: Национална служба за екологична охрана – Румъния

Партньор 4: Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново

Партньор 5: Национален институт за електротехника – Крайова

Партньор 6: Министерство на околната среда и горите на Румъния

Партньор 7: Университет в Крайова

Партньор 8: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий””

Място на проекта:
Басейна на река Дунав на територията на Република Румъния и Република България

Обща стойност на проекта: 11 508 928.64 Евро

Стойност на проекта за РИОСВ – В. Търново: 400 000.00 Eврo

Разпределение на финансовите ресурси:
Европейски фонд за регионално развитие – 339,280.00 Евро
Държавен бюджет на Република България – 52,000.00 Евро
Собствен принос -8720.00 Евро

Обща цел на проекта:
Ефикасно управление на природните и антропогенни рискове в пограничната зона на река Дунав

Конкретни цели на проекта:
Намаляване на вредните въздействия за населението и околната среда чрез съвместна превенция, мониторинг и контрол на рисковете;
Подобряване на готовността за борба със замърсяването на околната среда и интервенция при аварии

Дейности по проекта:
Модул 0: Управление на проекта – работни срещи на екипа, управление на проекта и обществените процедури; информация и публичност; помощни дейности.
Модул 1: Превенция – разработване и отпечатване на съвместно ръководство „Добри практики за превенция на риска в пограничната зона на река Дунав“; създаване на съвместни системи за намаляване на риска; съвместен обучителен семинар и информационна кампания.
Модул 2: Интервенция – Осигуряване на техника и оборудване за подобряване на дейностите, свързани с управлението на риска.
Модул 3: Контрол – Въвеждане на обща система за бързо съобщаване при възникване на рискови ситуации; Организиране и провеждане на съвместни процедури и проверки за контрол на замърсяването.
Модул 4:
Мониторинг – изследване състоянието на околната среда в трансграничния регион, идентификация на източниците на замърсяване.
Модул 5: Оценка на риска – Оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и разработване на мерки за управление на риска от замърсяване.

Резултати от проекта:
Засилено сътрудничество за ефикасно управление на природните и антропогенни рискове в пограничната зона на Дунав;
Намалени рискове за населението и околната среда;
Повишен капацитет на институциите и общностите за съвместно управление на риска.

Индикатори за резултатите от проекта:
Издадено и разпространено съвместно ръководство „Добри практики за превенция на риска в пограничната зона на река Дунав”;
Обща методология за анализ на риска от замърсяването на въздуха;
Съвместна процедура за контрол на промишлените обекти с опасност от големи аварии;
Оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и предложени мерки за превенция на риска от замърсяване;
Осигурена и внедрена специализирана техника и оборудване за наблюдение и управление на рисковете в пограничната зона на река Дунав;
Повишена професионална квалификация на участващите специалисти;
Разпространена екологична информация и осигурена публичност на проекта.

Целеви групи:
Гражданите и НПО от трансграничния регион
Представители на публичните власти
Служители от партниращите организации
Юридически лица от местната икономика, регистрирани и/или действащи на територията на Румъния и България – пограничен регион
Областни земеделски дирекции, земеделски стопани

Продължителност:

36 месеца

Работна сесия “Оценка на ситуацията по отношение на аварийни замърсявания и определяне на отговорностите” 26 – 30.03.2012  Велико Търново
Смъкни презентация: “Съвременни модели за мониторинг и оценка на риска в областта на околната среда”

Информационна брошура “Общи решения – общи действия: път към успеха”
Смъкни тук: broshura_BG

Съвместна процедура 01/12/2011 на РИОСВ – Велико Търново, България и Националната служба за екологична охрана на Румъния за комуникация в реално време при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав.
Смъкни тук: Common procedure – BG-RO

Брошура „Общи решения – общи действия: път към успеха. Резултати от стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, реализиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие – на английски език

Дипляна „Развитие на работещо партньорство за опазване на околната среда и мониторинг на риска в трансграничния регион на река Дунав

НОВИНИ

На 13 януари 2014 г. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново се проведе поредната среща на екипа за изпълнение на стратегическия  проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния региона на река Дунав”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007–2013 г.

Има още

Представители на РИОСВ – Велико Търново  партньор №4 в стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” („Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”) MIS-ETC Code: 166, взеха участие в 11-та среща на Съвместния направляващ комитет на проекта, която се проведе в гр. Гюргево, Румъния на 17 декември 2013 г. По време на срещата стана ясно, че екоинспекцията държи първенството сред румънските и български партньори по степен на устойчиво ползване на финансовите ресурси иизпълнение на планираните дейности с резултат от 70,2 % оползотворени и реално възстановени средства от одобренияпроектен бюджет. Дейностите за защитата на гражданите от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благоденствието им се изпълняват съгласно Договора за субсидия от Европейския фонд за регионално развитиесъс съдействието на Министерството на околната среда и водите, и лично на министър Искра Михайлова. Амбицията ни е до края на третата година от проекта да усвоим целия проектен ресурс, постигайки най-високия резултат в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България за първия планов период от членството на страната ни в Европейския съюз 2007 – 2013 г. На второ място по степен на устойчиво ползване на финансовите ресурси с резултат от 65,2% е партньор №3 Националната служба за екологична охрана на Румъния.

Има още

Водещият партньор по стратегическия  проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния региона на река Дунав” – Генералния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния беше представляван от г-жа Алиса Русен – ръководител проект.

По време на среща с членове на екипа на РИОСВ бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, финансовото управление и състоянието на Адендум 4 към договора за субсидия, както и констатациите от извършения одит по проекта.

На 18 октомври ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

 

В рамките на този ден, от 14.15 часа експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново ще направят демонстрация на вземане и анализ на водни проби от река Янтра на Стамболовия мост в гр. Велико Търново.  

Каним гражданите на Велико Търново, ученици, студенти, неправителствени организации и медиите да се присъединят към нас.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния ще обменят опит и добри практики за превенция на риска в трансграничния регион на река Дунав в рамките на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Посещението с учебна цел се организира в периода от 08 до 10 октомври 2013 г. в с. Арбанаси, в  партньорство с Фондация „Публичност на Европерспективите“. Неговата цел е обмяна на опит и знания за ефективното прилагане на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и двете директиви за защита на биологичното разнообразие на Европа, в основата на изграждането на европейската природозащитна мрежа Натура 2000 – за опазване на птиците и местообитанията.

Има още

Във връзка с управлението на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” („Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”) MIS-ETC Code: 166, в който РИОСВ – Велико Търново е Партньор № 4 от България, екип на инспекцията взе участие в десетата среща на Съвместния направляващ комитет на проекта, която се проведе в гр. Калъраш, Румъния на 17 септември 2013 г.

В срещата взеха участие инж. Гинка Савчева – Директор на РИОСВ – Велико Търново, Камелия Джанабетска  – Ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново и Милка Асенова – експерт по информация и публичност по проекта.

Бяха обсъдени въпросите, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, усвояването на средства през 2013 г., провеждане на обществените поръчки. При представяне на обобщената справка за изразходваните средства, които са искани за възстановяване в края на м. юли 2013 г. стана ясно, че партньорите с най-висока степен на изпълнение на дейностите и съответно най-много усвоени средства са Партньор 3 Националната служба за екологична охрана на Румъния с 64,66 % и Партньор 4 РИОСВ – Велико Търново с 60,06 %.

На 20 септември 2013 г. ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013.

Във времето от 13.00 до 16.00 ч. гражданите, които се интересуват от конкретни въпроси, свързани с дейностите и постиженията на проекта ще могат да получат информация и материали от екипа на РИОСВ – Велико Търново. Данни и информация за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Велико Търново и в целия трансграничен регион на река Дунав ще бъдат на разположение на обществеността.

Има още

На 23 август 2013 г. РИОСВ – Велико Търново беше домакин на посещение от Водещия партньор – Генералния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния, представляван от г-жа Алиса Русен – ръководител проект.

По време на среща с членове на екипа на РИОСВ бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнение на дейностите по стратегическия  проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния региона на река Дунав”, индикаторите за постигане на целите на проекта, провеждане на  процедурите за обществени поръчки, сроковете за подготовка и представяне на доклади за напредък и искания за възстановяване на средства, както и резултатите от кореспонденция с Партньор 8 ВТУ.

На срещата присъстваха 10 участника.

 

Смъкни презентация: „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕГИОНИТЕ НА ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания