1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

1. ИП за „Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.2 по КККР на гр. Златарица“, с възложител „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД Уведомление за ИП /08.01.2020 г./

2. ИП за „Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдство в ПИ с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с. Градище, община Севлиево”, с възложител „Фермата ни“ ЕООД Уведомление за ИП /21.01.2020 г./

2. ИП за „Реконструкция и модернизация на недействащо рибовъдно стопанство за отглеждане на риби с висок пазарен потенциал в язовир, находящ се в местност „Края“, землище на с. Недан, общ. Павликени”, с възложител „Роял Ленд“ ЕООД Уведомление за ИП; /25.10.2019 г./ Допълнено Уведомление за ИП /22.01.2020 г./

3. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена инсталирана мощност 15 Mwp“, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ АД  Уведомление за ИП; /28.01.2019 г./

3. ИП за „Подробен устройствен план с цел шромяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за спортни дейности” и „Изграждане на футболно игрище, съблекални, складове, паркинг и трафопост“, с възложител „Виктория Айм“ ЕООД  Уведомление за ИП; /29.01.2019 г./

4. ИП за „Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир „Влашки дол“, разположен в землището на гр. Златарица, ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, с възложител „ПОСЕЙДОН 73“ ООД Уведомление за ИП /30.01.2020 г./

5. ИП за „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов“, с възложител „Дизмат“ ЕООД Уведомление за ИП /05.02.2020 г./

6. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XXV 590, 591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Босса-ауто“ ЕООД Уведомление за ИП /10.02.2020 г./

7. ИП за „Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП)“, с възложител „Биляна“ ООД Уведомление за ИП /12.02.2020 г./

8. ИП за „Включване на слънчогледови люспи, слънчогледови пелети и пелети от слама като гориво за котел ПТ 10, намиращ се на площадката на „Топлофикация ВТ“АД, гр. Велико Търново“, с възложител „Топлофикация ВТ“ АД Уведомление за ИП /17.02.2020 г./

9. ИП за „Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии на площадка с адрес гр. Габрово, ул. „Ванче Михайлов“ № 25“, с възложител „ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД Уведомление за ИП  /18.02.2020 г./

10. ИП за „Изграждане на обект „Зърнобаза“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Агранум“ ООД Уведомление за ИП  /18.02.2020 г./

11. ИП за „Отглеждане на зебу“, с възложител „БГС“ ЕООД Уведомление за ИП  /24.02.2020 г./

12. ИП за „Разширяване на производсвената дейност, свързана с промяна на технологията в съществуващи сгради – участък „940“ (сграда 17, 18, 19, 34/ГБЧ – 3, 3а, 4/) от цех „900“ – „монтаж, демонтаж, снарадяване и комплектовка на боеприпаси“, с възложител „Експал България“ АД Уведомление за ИП  /26.02.2020 г./

13. ИП за „Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“, с възложител „Булбиокем“ ЕООД Уведомление за ИП  /26.02.2020 г./

14. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни отпадъци в складови помещения, находящи се в УПИ XIII и УПИ XV, кв. 44 по плана на Източна помишлена зона, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Микс текстил“ ЕООД Уведомление за ИП /04.03.2020 г./

15. ИП за „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс – Велико Търново“ ЕООД Уведомление за ИП /05.03.2020 г./

16. ИП за „Обособяване на съществуващо производствено помещение като леярна за леене на дребногабаритни магнезиеви детайли“, с възложител „Канепелле Интернешънъл Груп България“  ООД Уведомление за ИП /06.03.2020 г./

17. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XIII 2318 кв. 4 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Аллесауто“ ЕООД Уведомление за ИП /09.03.2020 г./

18. ИП за „Строителство и експлоатация на животновъдна сграда „Краварник, в ПИ 58918.190.9, м. „Могилките“, землище с. Пчелище, общ. Велико Търново“, с възложител Красимир Костадинов Уведомление за ИП /10.03.2020 г./

19. ИП за „Инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали“, с възложител „Бесткон“ ООД Уведомление за ИП /18.03.2020 г./

20. ИП за „Реконструкция и модернизация на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“, което ще се реализира в имоти с идентификатори  68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 , в землището на с. Стамболово, общ. Павликени, с възложител „Мултимес Фарм“ АД Уведомление за ИП /18.03.2020 г./

21. ИП за „Изграждане на контролно изпитателна станция за тестове  на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие“ с местоположение – ПИ 81904.28.13 по КК и КР на с. Чарково, общ. Габрово, с възложител „Експал България“ АД Уведомление за ИП /19.03.2020 г./

22. ИП за „Смилане и смесване на пластмасови и текстилни отпадъци“, с възложител „Грийн Биотех“ ООД Уведомление за ИП /20.03.2020 г./

23. ИП за „Изграждане на мрежова покривна фотоволтаична централа от 30 КWp, свързана към мрежата на електроразпределителното дружество, с цел производство и продажба на електрическа енергия по фиксирана преференциална цена с договор за изкупуване“, което ще се реализира в УПИ IIа, кв. 100, с. Драгомирово, община Свищов, с възложител „Яневи мениджмънт консулт“ ЕООД Уведомление за ИП /27.03.2020 г./

24. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 3551 kWp“, с възложител „Захарни заводи“ АД Уведомление за ИП /01.04.2020 г./

25. ИП за „Главен разпределителен газопровод Ф250 извън урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Свищов, ЕКАТТЕ, общ. Свищов, обл. Велико Търново“, с възложител „Тецеко“ ЕООД Уведомление за ИП /07.04.2020 г./

26. ИП за „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда с идентификатор 30962.110.1.1 в цех за регенериране на белилна пръст“, с възложител „Стройконсулт“ ЕООД Уведомление за ИП /14.04.2020 г./

27. ИП за „Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ гр. Стражица в ПИ с идентификатор 69633.605.7 по КК и КР на гр. Стражица“, с възложител Община Стражица Уведомление за ИП /15.04.2020 г./

28. ИП за „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, който е разположен в ПИ 000247 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово, с възложител  ЕТ „Иван Зюмбюлски-28“ Уведомление за ИП /22.04.2020 г./

29. ИП за „Разширяване на дейностите на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с добавяне на дейности по съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /ОО/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и други производствени и битови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 16359.511.3 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител „ЕКОВАЛЕНТ“ ЕООД Уведомление за ИП /29.04.2020 г./

30. ИП за „Поставяне на контейнери за събиране и обособяване на площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия“, с възложител  „Хедуей Интенешънъл“ ЕООД Уведомление за ИП /30.04.2020 г./

31. ИП за „Разширение и преустройство на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в имот с идентификатор № 44793.13.16 (стар № 000023) по КККР  на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител  „Геран 99“ ЕООД  Уведомление за ИП /11.05.2020 г./

32. ИП за „Преустройство на помещения в производствена сграда на Завод за бутилиране за котелно и абонатна станция“, с възложител  „Куадрант Бевъриджис“ АД  Уведомление за ИП /16.06.2020 г./

33. ИП за „Обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци“ в ПИ с идентификатор 14218.502.565 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Еко инвестмънт България“ ЕООД Уведомление за ИП /17.06.2020 г./

34. ИП за „Закупуване на оборудване за мини мандра с местоположение в ПИ с идентификатор 20835.203.4 по КК и КР на с. Джулюница, община Лясковец”, с възложител ЗП Симеон Захариев Уведомление за ИП, допълнителна информация /23.06.2020 г./

35. ИП за „Монтаж на парогенератор за нуждите на съществуващ фуражен завод”, в УПИ II, кв. 157 по плана на гр. Павликени, общ. Павликени , с възложител „Мар-Крафт“ ООД Уведомление за ИП /23.06.2020 г./

36. ИП за „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово”, с възложител Община Габрово Уведомление за ИП; Допълнителна информация  /15.07.2020 г./

37. ИП за „Садково рибовъдно стопанство за аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ с идентификатор 21628.226.15 по КК и КР на с. Добромирка, Община Севлиево, област Габрово”, с възложител „Стормфиш“ ЕООД Уведомление за ИП /21.07.2020 г. /

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания