1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

1. ИП за „Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.2 по КККР на гр. Златарица“, с възложител „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД Уведомление за ИП /08.01.2020 г./

2. ИП за „Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдство в ПИ с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с. Градище, община Севлиево”, с възложител „Фермата ни“ ЕООД Уведомление за ИП /21.01.2020 г./

2. ИП за „Реконструкция и модернизация на недействащо рибовъдно стопанство за отглеждане на риби с висок пазарен потенциал в язовир, находящ се в местност „Края“, землище на с. Недан, общ. Павликени”, с възложител „Роял Ленд“ ЕООД Уведомление за ИП; /25.10.2019 г./ Допълнено Уведомление за ИП /22.01.2020 г./

3. ИП за „Подробен устройствен план с цел шромяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за спортни дейности” и „Изграждане на футболно игрище, съблекални, складове, паркинг и трафопост“, с възложител „Виктория Айм“ ЕООД  Уведомление за ИП; /29.01.2019 г./

4. ИП за „Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир „Влашки дол“, разположен в землището на гр. Златарица, ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, с възложител „ПОСЕЙДОН 73“ ООД Уведомление за ИП /30.01.2020 г./

5. ИП за „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов“, с възложител „Дизмат“ ЕООД Уведомление за ИП /05.02.2020 г./

6. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XXV 590, 591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Босса-ауто“ ЕООД Уведомление за ИП /10.02.2020 г./

7. ИП за „Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии на площадка с адрес гр. Габрово, ул. „Ванче Михайлов“ № 25“, с възложител „ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД Уведомление за ИП  /18.02.2020 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания