1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

    Изпълнителна агенция по околна среда поддържа информационна система, съдържаща данни за регистрирани инсталации по чл. 30л от ЗЧАВ и инсталациите по чл. 117 от ЗООС, извършващи дейности съгласно Приложение 1  от Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

     Всички оператори и инсталации задължени по Наредба №7/2003 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003г.) следва да представят в РИОСВ гр. Велико Търново, попълнени Приложение №1 (над ПСКР), Приложение №2 (под ПСКР) или некласифицирани инсталации, в зависимост от използваните количества летливи органични съединения през 2014г. (съгласно приложената форма)

     Приложенията следва да бъдат изпратени до 31.03.2015г. в РИОСВ гр. В. Търново на електронен и хартиен носител. Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител. Всяко приложение да бъде подписано от лицето, което я е изготвило и заверено с печат на фирмата.

Форма за попълване – изтегляне.
Изисквания и указания за попълване – изтегляне.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания