1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-В.Търново на 13.02.2014 г. за остра, задушлива миризма в района на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ гр. Свищов, от 15.02.2014 г. до 21.02.2014 г. мобилна автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ) извърши анализ на качеството на атмосферния въздух.

Извършени са измервания по показатели O3 (озон), CO (въглероден оксид), NО (азотен оксид), NO2 (азотен диоксид), SO2 (серен диоксид), ФПЧ10 (фини прахови частици), H2S (сероводород), CH4 (метан), NMHC (неметанови въглеводороди).

Съгласно нормите определени с Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ. бр. 58/2010г.) се установи, че няма превишения за показатели O3 (озон), SO2 (серен диоксид), NO2 (азотен диоксид) и CO (въглероден оксид).

В наблюдавания период са регистрирани 7 броя превишения на праговата стойност (ПС) на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН) за показател ФПЧ10. Най-висока стойност е регистрирана на 20.02.2014 г. – 107,4 µg/m3 (2,15 пъти ПС за СДН).

Съгласно нормите определени в Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ. бр. 88/1997г.) се установи, че в наблюдавания период са регистрирани 58 броя превишения на пределно допустимата средно часова концентрация от 5 µg/m3 за показател H2S. Максимална концентрация е регистрирана на 16.02.2014г. – 18,7 µg/m3 (3,74 пъти пределно допустимата средно часова концентрация). В наблюдавания период  са регистрирани 4 броя  превишения на пределно допустимата средно денонощна концентрация от 3 µg/m3 за H2S.

Във връзка с установените превишения по показател ФПЧ10 (фини прахови частици), от Община Свищов е разработена Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2012 – 2014 г..

Предварителните данни от мониторинга за 2012г. показват малък напредък по отношение на намаляването на броя на превишения на средноденонощната и на средногодишната норми за ФПЧ10 спрямо данните за 2011г. Тази тенденция обуславя вероятността до края на 2014г. да не бъде постигнато предвиденото в програмата съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) за този замърсител. Във връзка с това Община Свищов следва да стартира процедура за актуализацията на онези компоненти от програмата, които е необходимо да бъдат променени с оглед отразяване на състоянието на проблема с нивата на ФПЧ10, както и за изготвяне на нов План за действие към Програмата, в който да бъдат заложени за изпълнение мерки за период след края на 2014г.

Относно установените превишения по показател H2S (сероводород), не може да бъде направено категорично заключение относно източниците на замърсяване, съществува голяма вероятност от кумулативен ефект при формирането на наднормените стойности.

Основни промишлени източници на емисии от H2S (сероводород) за района на гр. Свищов са инсталация за производство на целулоза, стопанисвана от „СВИЛОЗА“ АД и инсталация за производство на изкуствена коприна, стопанисвана от „СВИЛОЗА ЯРН“ ЕООД.

От РИОСВ – Велико Търново са извършени, проверки в промишлените предприятия генериращи при производствената си дейност H2S (сероводород). При тези проверки, не са установени нарушения в технологичните режими на работа и не са констатирани аварийни или други ситуации, които биха довели до отделянето на наднормени стойности за H2S (сероводород) в атмосферния въздух. Резултатите от извършените измервания на източниците на H2S (сероводород), не показват превишения на установените норми за емисии в атмосферния въздух по този показател.

Като допълнителни предполагаеми източници на H2S (сероводород) могат да бъдат посочени биоразграждането в анаеробни условия, протичащо във влажните зони разположени в близост до града и канализационната система на гр.Свищов, както и съществуващия геотермален  минерален извор с високо съдържание на  H2S.

Община Свищов е уведомена, относно необходимостта при актуализацията на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2012 – 2014 г., да бъде включена и точната оценка на приноса на всички източници на замърсяване на атмосферния въздух в гр.Свищов с H2S, както и разработването на методика за оценка приноса на всички площни и точкови  източници в общото замърсяване.

През 2014 г. ще продължава съвместната работа на РИОСВ-В.Търново и Община Свищов за решаване на проблемите с установените превишения по показатели ФПЧ10 (фини прахови частици) и H2S (сероводород).

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания