1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

Сигнал от кмета на община Свищов за нерегламентирано депониране на територията на Западната индустриална зона в Свищов на опасни отпадъци (шлака), отделящи неприятна миризма, беше получен тази сутрин.

От извършената проверка на място, съвместно с представители на община Свищов и РУ на МВР, беше констатирано наличие на шлака на посочения терен. По информация на превозвача, количеството е около 111 т. и е депонирано в периода 25 октомври – 1 ноември т. г. От представените документи е установен вида и произхода на отпадъка – шлаки от първи и втори етап от производството на „Монбат рисайклинг“ ЕАД, гр. Монтана. Установен е и купувачът на отпадъка – „Еко трейдинг къмпани“ ООД, София.

На дружеството-купувач ще бъде издадено предписание за почистване на терена и ще бъде наложена имуществена санкция по реда на Закона за управление на отпадъците за изхвърляне на опасни отпадъци на неразрешени за това места, която е в размер от 10 000 лв. до 50 000 лв.

На „зеления” телефон на РИОСВ – Велико Търново е подаден сигнал от еколога на oбщина Полски Тръмбеш за намерена птица в безпомощно състояние на централния площад на града. Експерти от инспекцията извършиха проверка и установиха, че птицата е от вида Малък ястреб (Accipiter nisus) със счупено крило и невъзможност да лети. Птицата бе транспортирана в инспекцията  и  изпратена в Спасителния център в Стара Загора .

Малкият ястреб е включен в Червената книга на България като застрашен вид.  Разпространен е в цялата страна – с най-висока численост в планините и предпланините, по-рядък е в равнините и низините. Ловува дребни птици като домашно врабче, скорец и др.

           

Експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили 118 проверки на 111 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област през септември. В рамките на осъществения контрол са издадени 30 предписания, съставени са 7 акта за установени административни нарушения.

Два акта са съставени на физическо и юридическо лице за навлизане в териториите на защитени местности „Божурлука” и „Находище на българска гърлица“,  разположени в землището на с. Горна Студена, община Свищов, с разораване и засяване на земеделска култура, с което са нарушени забраните, въведени със заповедите за тяхното обявяване. Три акта са съставени за неводене на отчетност за отпадъците и за предаване на отпадъци на лица, които нямат необходимото разрешително.

Акт е съставен на дружество за това, че не е извършило собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух от работещите източници на емисии (за обекти в експлоатация), не по-малко от един път в рамките на двете последователни календарни години 2015 и 2016 г. Оператор на инсталация с комплексно разрешително, който не изпълнява условия от издаденото разрешително, също има съставен акт.

Има още

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Има още

През юли РИОСВ – Велико Търново даде предписания до кметовете на всички общини в региона до 1 септември да почистят нерегламентираните сметища на териториите на общините си и да представят отчет в инспекцията.

Почистени са 148 места, замърсени с отпадъци в населените места, край пътищата, коритата на реки, чешми и автобусни спирки. Почистени са повече от 160 дка. Събраното количество отпадъци е повече от 215 тона. Най-много почистени райони отчитат общините Полски Тръмбеш – 41 и Стражица – 39. Като площ, най-много декари са почистени в общините Стражица – 67 дка, Свищов – 37,5 и Павликени – 24. Най-много отпадъци – 78 тона са събрани в  Горна Оряховица и с. Поликрайще. Едно сметище със 110 кг. отпадъци е почистено в Сухиндол. Обобщеният анализ на РИОСВ сочи, че в останалите общини средно са почистени по 5 сметища. Община Златарица е отчела, че няма образувани нерегламентирани сметища.

През септември експертите на РИОСВ извършиха проверки за изпълнение на дадените предписания и констатираха на място почистените терени, а  общините Трявна и Севлиево са поставили табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци. Община Велико Търново все още продължава с почистванията.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания