1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав. Мотото на кампанията през тази година е „Бъди активен за по-чист Дунав“.

С многообразие от инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й.

Всяка година чрез кампанията за 29 юни се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река. Организират се научни конференции, фестивали, кръгли маси, семинари и работни срещи, образователни, спортни, кулинарни или творчески надпревари, иновативни екологични ателието и изложби, концерти и много други. Чрез разнообразието от прояви се показва активността и грижата за опазването на околната среда и река Дунав в ежедневието. Повече информация за инициативите в нашата страна е публикувана на сайта на МОСВ – http://www5.moew.government.bg/?p=57534

За река Дунав

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново проверяват пунктовете за изкупуване на билки и охлюви. Шест обекта в Сухиндол, Павликени и с. Добромирка, общ. Севлиево вече са проверени и не са констатирани нарушения.

Установено е, че пунктовете за изкупуване на охлюви са регистрирани в регионалната инспекция. Проверява се дали са оборудвани с кантар, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви, наличността и начинът на съхранение на изкупените охлюви.

Осем физически и юридически лица уведомиха РИОСВ – Велико Търново за 65 организирани пунктове за изкупуване на живи охлюви през 2017 г. Това им дава право да събират охлюви в периода от 10 май до 30 юни т.г. Срокът се определя със заповед на министъра на околната среда и водите и с нея се определят условията и реда за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia). Най-много регистрирани пунктове тази година има в община Лясковец – 21. В общините Павликени са 18,  Сухиндол – 16,  Севлиево – 9 и в Полски Тръмбеш – един.

При проверката на пунктовете за събиране на билки се следи имат ли  позволителни от съответните общини и подавали ли са необходимите справки и уведомления в РИОСВ. Проверява се наличността на билки и начинът на първична обработка. От трите проверки е установено, че един пункт няма да извършва дейност през тази година, вторият пункт все още не е започнал да изкупува билки, а в третия има наличност от лист медуница и стрък великденче.

Има още

Ученици от СУ „Вела Благоева“ и СУ „Ем. Станев“ във Велико Търново наблюдаваха птиците около нас. Това бе темата на урока на открито, организиран  от  РИОСВ – Велико Търново и регионалния офис на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в Свищов. Инициативата е посветена на Световния ден на околната среда – 5 юни.

Милка Асенова от РИОСВ-Велико Търново представи темата на деня „Свързване на хората с природата“ и прикани учениците през лятната ваканция да излязат сред природата, да оценият нейната красота и важност и да пазят нашата планета Земя.

Свилен Чешмеджиев от БДЗП запозна учениците със защитени видове птици, включени в Червената книга на България. Обърна внимание на разпространените птици в нашата страна и района на Велико Търново гугутка, сврачка, врабчета, кос, сойка, кукумявка, сова, лястовица, славей и други. Представи интересни факти за техния външен вид, начин на живот, численост, характерни звуци и песни.

След презентацията учениците наблюдаваха с бинокли птиците в училищните класни стаи на открито. Забелязаха гълъби, лястовици, врабчета и синигери, чавки.

Експертите от РИОСВ – Велико Търново спасиха малко щъркелче. Падналата птица е намерена в село Горна Липница, общ. Павликени до електрически стълб, на който има гнездо. Вероятната причина е избутване от гнездото. Щъркелът е изпратен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за последващи грижи.

При намиране на паднала от гнездо птица е добре да се върне обратно в него. Ако това е невъзможно да се уведоми най-близката РИОСВ.

От началото на годината в РИОСВ – Велико Търново не са постъпвали сигнали за намерени птици от защитен вид в безпомощно състояние. През 2016 г. са извършени 11 проверки за бедстващи защитени видове птици. Спасени са  осояд, малък ястреб, малък орел, 5 бели щъркела, бухал, горска ушата сова и козодой. Всички екземпляри са изпратени в Спасителен център за диви животни в Стара Загора за лечение и рехабилитация.

Благодарствено писмо

РИОСВ Велико Търново подготви информация за своята дейност в периода януари – май 2017 г. Поводът е Световния ден на околната среда – 5 юни, на който се акцентира върху грижата за опазването на природата. Честването на този ден от 1972 г. до днес се осъществява под егидата на Програмата на ООН. Посланието тази година е „Свързване на хората с природата“.

През януари – май РИОСВ – Велико Търново издаде 1029 административни акта във връзка с провеждане на процедурите по ОВОС, екологична оценка и оценка за съвместимост и разрешителния и регистрационен режим по реда на Закона за управление на отпадъците, с което е постигнато по-добро управление на инвестиционния процес и прилагането на действащото екологично законодателство на местно ниво.

Извършени са 314 проверки на 300 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 177 са по утвърдения годишен план на инспекцията, а 137 са извънредните проверки – последващ контрол на дадени предписания, по заповед на министъра на околната среда и води и по сигнали и жалби от граждани.

За периода в инспекцията са постъпили 31 сигнала и жалби за замърсявания на компонентите на околната среда. По 23 от тях са извършени проверки, а останалите 8 са препратени за решаване по компетентност от други институции. От проверените 23 жалби и сигнали, свързани с правомощията на инспекцията, е установено, че само 15 са основателни.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания