1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

РИОСВ – Велико Търново, две детски градини и СУ„Вела Благоева“ организират инициативи за деца и ученици във връзка с отбелязване на Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) – 16-22 септември.

Игри и упражнения в парк „Колю Фичето“ с рисунка на асфалт на теми „Нашата улица“, „Колите на бъдещето“, „Аз карам …..“ с повече от 60 деца от ДГ „Райна Княгиня“ се проведоха днес на открито. Същата инициатива е планирана за 20 септември в парка до ДГ „Ивайло“. Учениците от втори клас на СУ „Вела Благоева“ ще покажат отношението си към заобикалящата ги среда във връзка на чистотата на атмосферния въздух и транспорта с рисунки на асфалт в училищния двор от 11,30 часа на 21 септември. Организаторите са осигурили материали за рисуване и пособия за игрите и упражненията.

През 2017 г. ЕСМ е на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Повече информация е налична на официалния сайт на кампанията на адрес: http://www.mobilityweek.eu/.

Екипът на РИОСВ – Велико Търново ще участва в инициативата Да изчистим България заедно“. На 16 септември експертите ще почистят около инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС.

Събраните по време на кампанията отпадъци  ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа. Както и досега, за депонираните отпадъци на 16 и 17 септември няма да се дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци във Великотърновска и Габровска области ще се събират от РИОСВ – Велико Търново с помощта на служители на общините. Всички събрани данни от регионалните инспекции в страната ще се обобщават от МОСВ.

РИОСВ – Велико Търново уведоми общините за възможността да се включат с инициативи в Европейската седмица на мобилността в периода 16-22 септември. Кампанията насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния, не на последно място представлява една възможност за подобряване на качеството на въздуха, шумовото замърсяване и подобряване на условията на средата.

РИОСВ – Велико Търново призовава общините да се включат в кампанията като за улеснение при планиране на дейностите предостави Тематични указания, Наръчник за местните власти, Банер и Харта за 2017 г. До 7 септември общините трябва да информират РИОСВ за участието си.

През 2017 г. Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година ЕСМ се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. Mестните власти могат да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.

Има още

В изпълнение на дейностите по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, РИОСВ – Велико Търново ще проучи защитените зони „Остров Вардим“ и  „Рибарници Хаджи Димитрово“ за опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

От март до ноември 2017 г. със съдействието на Българското дружество за защита на птиците се провеждат теренни проучвания на видовете птици, предмет на опазване в двете защитени зони, на техните популации и местообитания. Проследява се пролетната и есенната миграция на птиците. Ще се установят гнездящите, преминаващи, скитащи и ловуващи видове. Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана, за да се изготви оценка на природозащитното състояние на видовете – предмет на защита и да се определят ключови видове за управление.

Има още

Експерти от РИОСВ – Велико Търново и Регионалната лаборатория към ИАОС във Велико Търново извършиха незабавни проверки днес след сигнали на „зеления“ телефон на инспекцията за мъртва риба и кафяво-червено оцветяване на водата на река Янтра при моста за Долна Оряховица.

При оглед в участъка от моста за с. Първомайци до моста при с. Върбица не се установи наличие на умряла риба, но водата има кафеникав цвят. Изследвана е по показателите рН, температура, разтворен кислород и наситеност с кислород в три пункта: моста при с. Първомайци, моста при гр. Долна Оряховица и моста при с. Върбица. Получените резултати показват висока температура на водата и високо съдържание на разтворен кислород, което се обяснява с наличието на голямо количество кафяво оцветени планктон и микроводорасли.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания