1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowНОВО15 февруари 2018г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2017 година.

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Нова информация за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

До 20 януари всички лицa, които изкупуват и/или обработват билки трябва да представят отчети за дейността си през 2017 г. в РИОСВ – Велико Търново. Изискването е съгласно Закона за лечебните растения и се отнася за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности.

На територията на областите Велико Търново и Габрово са регистрирани 49 пункта. По-голяма част от тях са в общините Павликени, Габрово и Севлиево. При извършените проверки през изминалата година, експертите от инспекцията не са установили нарушения при събиране и съхранение на билките.

Билкозаготвителите задължително трябва да уведомят РИОСВ за организирането на пунктовете до започване на дейността в тях. Изисква се и водене на книга за изкупените, реализирани и налични количества билки, която се регистрира в инспекцията.

Във връзка със задължението на юридическите лица, генериращи отпадъци и извършващи дейности с отпадъци, да водят отчетност по електронен път чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), са приети промени в Закона за управление на отпадъците, чл.48, ал.8,     изискващ задължително използване на НИСО от 01.01.2018 г. С изменението на Закона в Държавен вестник бр.102 от 22 декември 2017 г., се дава възможност на задължените лица до 01.01.2019 г. да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявления и документи по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно ще е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Редът за регистрация и ползване на информационната система е разписан в глава четвърта, чл.30 до чл.34 на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Има още

Второ измерване на качеството на атмосферния въздух във Велико Търново, възложено от РИОСВ – Велико Търново на Регионална лаборатория Русе, се проведе в периода 1-10 декември по искане на кмета на общината. Наблюденията са направени до Дома за стари хора в кв. „Бузлуджа“. В наблюдавания период от мобилната автоматична станция е регистрирано едно превишение на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за фини прахови частици – ФПЧ10. На 8 декември е измерена стойност на показателя 61 μg/m3 при средноденонощна норма 50 μg/m3.

Съгласно нормативната уредба за опазване чистотата на атмосферния въздух за този замърсител пределно допустимите концентрации (ПДК) могат да имат средноденонощна и средногодишна норма. За средноденонощните норми резултатите от измерването са валидни при наличие на 75% от средночасовите стойности. При получаване на резултатите се вземат предвид всички измерени стойности за съответния период. Измерванията се извършват от акредитирани лаборатории, което гарантира качеството на получените резултати.

Има още

Mалчугани от детските градини „Слънчев дом“ и „Райна Княгиня“ наричаха за здраве, щастие и берекет през следващата година в РИОСВ – Велико Търново. Те поздравиха експертите с български песни и стихове за Коледа и Нова година. Изпълненията създадоха празнично настроение в инспекцията. Децата получиха пакети с лакомства и топла питка от експертите.

РИОСВ – Велико Търново възложи на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителна агенция по околна среда да измери качеството на въздуха в кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ във Велико Търново. При измерванията с мобилната автоматична станция в пункт Детска градина „Рада Войвода“, кв. „Чолаковци“ в периода 23-30 ноември 2017 г. нe са регистрирани превишения на нормите за измерените газообразни замърсители. За фини прахови частици – ФПЧ10 е регистрирано превишение на 24 ноември на средноденонощната норма от 50 µg/m3, като регистрираната стойност е 56 µg/m3.

Измерването в кв. „Бузлуджа“ до Старческия дом приключи на 9 декември 2017 г. Резултатите ще бъдат представени в РИОСВ – Велико Търново до края на месеца.

Данните от месечната справка за нивата на фини прахови частици през ноември сочат, че в постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ, са регистрирани шест превишения на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Най-високата стойност на показателя е измерена на 22 ноември 2017 г. – 67,70 µg/m3.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания