1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Съобщение за инвестиционно предложение “Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки” с местоположение – ПИ №074010 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, с възложител ЗП Калина Михайлова Широкова, гр. Велико Търново /отг. на 10.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка (2 броя резервоари с капацитет всеки по 32 м³) за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване (дейност по оползотворяване – R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби от ЗУО)“, което ще се реализира в ПИ №008004 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител „АГРОПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Велико Търново  /отг. на 19.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“, с местоположение – имот с идентификатор 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, с възложител Община Златарица /отг. на 24.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение ПИ с площен №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител „КРИГЕР КАРС“ ЕООД, гр. Севлиево  /отг. на 29.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК  и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител „Терахим 97“ АД, гр. Габрово  /отг. на 09.02.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Частичен подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 14.80 (стар 000339), ПИ 14.81 (стар 000315) в землището на с. Шереметя с ЕКАТТЕ 83123, в местността „Стублица“ и ПИ 58.1 (стар 058001), ПИ 58.2 (стар 058002), ПИ 58.5 (стар 058005), ПИ 58.6 (стар 058006) в землището на с. Малки Чифлик с ЕКАТТЕ 46532, община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново  /отг. на 14.02.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Проект за ЧИ на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и План за регулация /ПР/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за  „производствени и складови дейности”, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база,  местност  “Клена”, гр. Лясковец,  област В. Търново“, с възложител „СИД“ АД  /отг. на 19.02.2018 г./

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания