1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-1-П-ОВОС/2018 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща площадка за събиране и балиране на хартия и пластмаса със следните дейности – събиране, временно съхраняване и транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци (черни и цветни метали) и предварително третиране (демонтиране, разглобяване) на излязло от употреба електричество и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, което ще се реализира в ПИ №65927.501.3465 в землището гр. Севлиево, област Габрово, с възложител  „ЕКО-ВИЕТ“ ООД, гр. Севлиево /05.01.2018 г./
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания