1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

ОВОС, ЕО и ОС

Необходими документи за издаване на становище по инвестиционни предложения

 1. Уведомление за инвестиционно намерение по чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – на хартиен и електронен носител;
 2. Актуална скица на имота с координати;
 3. Документ за собственост или удостоверяващ право на ползване;

НОВО! Изтегли: Уведомление за инвестиционно предложение

Необходими документи за издаванена становище за планове, програми и проекти

 1. Уведомление за част А за планове, програми и проектив съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони
 2. Актуална скица на имота с координати;
 3. Документ за собственост или документ удостоверяващ право на ползване;
 4. Техническо задание и проект на ПУП (включително обяснителна записка), в случаите, в които това е приложимо.

Изтегли: Уведомление за План/Програма/Проект за оценка за съвместимосттa по чл.10 ал.1 – част А

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

 1. Писмено искане от възложителя; 
 2. Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната средана един хартиен и на един електронен носител;
 3. Документи доказващи уведомяване на съответната/съответните общини, район/и или кметство/кметства и на засегнатото население;
 4. Документи доказващи обществен интерес;
 5. Документи, доказващи осигурен обществен достъп до Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;
 6. Документ за платена такса от 500 лв. по чл. 1, ал. 5, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

НОВО! Изтегли: Искане за преценяване необходимостта от ОВОС с Писмо до съответната община/кметство за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение и Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС (приложение Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата)

НОВО! Изтегли: Писмо на община до РИОСВ за осигурен обществен достъп

Необходими документи за издаване на решение по ОВОС

 1. Искане за издаване на решение по ОВОС
 2. Доклад по ОВОС съдържащ:

  • Нетехническо резюме;
  • Списък и подписи на регистрираните експерти, изработили доклада;
  • Писмена декларация за независимост на експертите, подписана лично;
  • Доклад и резюме на електронен носител;
  • Справка за извършените консултации.
 3. Протокол/протоколи от общественото обсъждане и всички предоставени писмени становища;
 4. Писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане.
 5. Документ за платена такса*

*съгласно чл. 1 ал. 2 т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – 1500 лв. или
 чл. 1 ал. 2 т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – 700 лв.

НОВО! Изтегли: Искане за издаване на решение по ОВОС

НОВО! Изтегли: Обява за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана;
 2. Уведомление за план/програма/проект съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – на хартиен и електронен носител;
 3. Информация по чл. 8 от Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и други;
 5. Задание за изработване на планове и програми /само за планове и програми с нормативно изискваща се екологична част/.
 6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве. 
 7. Документ за платена такса – чл.1, ал.5, т.4 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – 400 лв.

НОВО! Изтегли: Уведомление за изготвяне на план/програма

НОВО! Изтегли: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

Необходими документи за издаване  на становище по екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана 
 2. Доклад за ЕО /екологична част на плана или програмата/ 3 екз. на хартиен и електронен носител, който включва списък на експертите и ръководителя изготвили доклада за ЕО, копия от удостоверенията за вписване в регистъра на експертите и декларации по чл. 83, ал. 1 от ЗООС/.
 3. Нетехническо резюме – 3 екземпляра на хартиен и електронен носител.
 4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица.
 5. Документ за платена такса от 600 лв. по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

НОВО! Изтегли: Искане за издаване на Становище по екологична оценка

Биологично разнообразие

Управление на отпадъците

Образци на заявления по ЗУО:

Годишни отчети за отпадъците:

Класификация на отпадъците:

Други формуляри

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания